5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

U slučaju razvoda, bračni dolazi do diobe bračne stečevine. Prvo se odvaja vlastita imovina bračnih drugova. Nakon toga se isplaćuju naknade i dugovi. Na kraju, svaki bračni drug dobiva polovicu bračne stečevine. Pravilo jednakih dijelova je obvezno što znači da je svaki onaj ugovor koji predviđa drugačije ništetan (čl. 1730 GZ-a). Čak i ako su bračni drugovi odredili da se na njihovu imovinu primjenjuje univerzalni režim zajednice imovine, bračni drugovi dobivaju u slučaju razvoda samo ono na što imaju pravo prema zakonskom režimu zajednice imovine (čl. 1790 GZ-a).

Ako bračni drugovi ne postignu sporazum o diobi njihove bračne stečevine, o diobi bračne stečevine odlučuje sud. Ako bračni drugovi postignu sporazum o diobi njihove bračne stečevine, dioba se provodi u prisustvu javnog bilježnika ili u Uredu za Građanski registar.

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Tijekom postupka diobe bračne stečevine također se dijele i zajednički dugovi. Međutim, dioba je valjana u odnosu na vjerovnike samo ako oni daju suglasnost.

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Ako je vrijednost imovine koju bračni drug dobije putem diobe imovine veća od udjela na koji ima pravo, bračni drugovi se mogu dogovoriti o izjednačavanju bilo u naturi bilo u obliku isplate. U tom slučaju, iznos koji se isplaćuje zbog izjednačavanja izračunava javni bilježnik u skladu s vrijednosti imovine, dugova i udjela svakog bračnog druga u bračnoj stečevini. Ako bračni drugovi ne mogu postići dogovor, o izjednačavanju odlučuje sud.