9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Kod pokretanja svih pravnih postupaka, donošenja presuda i izdavanja akata do 28. siječnja 2019.te izvan područja primjene EU Uredbe 2201/2003 međunarodna nadležnost portugalskih sudova propisana je člankom 65. i člankom 65A Zakonika o parničnom postupku. Za tužbe za rastavu braka i diobu imovine nadležan je sud u mjestu tužiteljevog prebivališta („prebivalište“ je mjesto u kojem osoba stalno boravi, čl. 82 GZ-a) ili boravišta (čl. 75 Zakonika o parničnom postupku).

Kod pokretanja svih pravnih postupaka, donošenja presuda i izdavanja akata na dan ili nakon 29. siječnja 2019., bez obzira na datum sklapanja braka, primjenjivat će se Uredba Vijeća (EU) br. 2016/1103 od 24. lipnja 2016.

Uredba predviđa da će nadležna tijela biti kako slijedi:

- U stvarima bračnoimovinskog režima u slučaju smrti jednog bračnog druga, nadležnost ima sud koji je nadležan za nadljeđivanja (čl. 4).

- U stvarima bračnoimovinskog režima u slučaju podnošenja zahtjeva za razvod braka, zakonske rastave ili poništenja braka, nadležnost općenito ima sud koji je nadležan za bračne sporove.

- U ostalim slučajevima bračni drugovi mogu sporazumno dogovoriti da je nadležna država članica mjerodavnog prava ili država članica u kojoj je sklopljen brak. Takav sporazum mora biti sastavljen u pisanom obliku te ga datiraju i potpisuju oba bračna druga. Kada nema sporazuma, u pravilu su za rješavanje svih pitanja vezanih uz njihov bračnoimovinski režim, osim u slučaju smrti jednog bračnog druga ili bračnog spora nadležni sudovi države članice:

  • U kojoj bračni drugovi imaju zajedničko uobičajeno u vrijeme podnošenja zahtjeva sudu ili u surprotnome,
  • Posljednjeg uobičajenog boravišta bračnih drugova ukoliko jedan bračni drug u toj državi i dalje boravi ili u surprotnome,
  • Uobičajenog boravišta protustranke ili u surprotnome,
  • Zajedničkog državljanstva bračnih drugova.

S iznimkom sudskih sporova, portugalski javni bilježnici nisu vezani ovim pravilima o nadležnosti te stoga mogu slobodno postupati, na primjer, kod sastavljanja bračnog ugovora ili sporazuma o izboru prava.