9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

Izvan opsega primjene Uredbe 2201/2003, a prema odredbama o međunarodnoj jurisdikciji rumunjskog Zakona o privatnom međunarodnom pravu br. 105/1992, rumunjski sudovi imaju isključivu nadležnost za odlučivanje o razvodu, ništetnosti ili poništenju braka te za ostale sporove među bračnim drugovima (osim onih koji se odnose na nekretnine u inozemstvu) ako na datum tužbe oba bračna druga imaju prebivalište (prebivalište je mjesto za koje je osoba izjavila da predstavlja njen stalni dom)u Rumunjskoj, pri čemu je jedan od njih rumunjski državljanin ili osoba bez državljanstva. Rumunjski sudovi su također nadležni za rješavanje svih pitanja u vezi nekretnina koje se nalaze u Rumunjskoj.