3 Kako bračni drugovi mogu urediti svoje imovinske odnose?

3.1. Koje odredbe mogu biti promijenjene bračnim ugovorom, a koje ne? Kakvo uređenje imovinskopravnih odnosa mogu odabrati?

Nakon sklapanja braka, bračni drugovi se mogu dogovoriti oko proširenja ili smanjenja zakonom propisane bračne stečevine.

Proširenje znači da se bračni drugovi mogu dogovoriti oko toga da u bračnu stečevinu također uđe i imovina koja bi inače spadala u zasebnu imovinu bračnih drugova (na primjer, imovina koja je darovana, naslijeđena ili dobivena kao zamjena za imovinu stečenu prije sklapanja braka). Smanjenje znači da se bračni drugovi mogu dogovoriti oko toga da se dijelovi bračne stečevine (na primjer, prinosi, naknade i prirast od imovine koja pripada isključivo bračnom drugu) isključuju iz bračne stečevine.

Slično, bračni drugovi se mogu dogovoriti oko upravljanja bračnom stečevinom (§ 143a ods.1 OZ), na primjer, oni mogu odrediti da bračnom stečevinom ili nekom određenom imovinom upravljaju oba bračna druga ili samo jedno od njih dvoje. Kada bračni drug raspolaže imovinom koje je isključena iz zajedničkog upravljanja, drugi bračni drug neće moći osporiti valjanost raspolaganja. Ove preinake zakonskog opsega bračne stečevine primjenjuju se samo na imovinu stečenu nakon što je ugovor sklopljen.

Bračni drugovi se mogu dogovoriti oko odgođene bračne stečevine prema kojoj se bračna stečevina ne uspostavlja sve do prestanka braka. U tom slučaju, ugovorom se ne mijenja opseg bračne stečevine, već vrijeme njenog uspostavljanja. Tijekom trajanja braka, svaki od bračnih drugova stoga stječe isključivo vlasništvo nad imovinom i tek u trenutku prestanka braka sve stvari i prava na vlasništvo stvaraju kompleks bračne stečevine koji se tada rješava.

3.2. Koji su formalni uvjeti i kome se mogu obratiti?

Za sklapanje, izmjene i dopune ili raskid prethodno opisanih bračnih ugovora potrebna je vjerodostojna isprava koju je sastavio javni bilježnik.

3.3. Kada je bračni ugovor zaključen i kada postaje važeći?

Slovačko pravo ne predviđa predbračne ugovore. Bračni se ugovori stoga mogu sklopiti samo nakon sklapanja braka. Ako se ugovor odnosi na nekretninu, ugovor stupa na snagu tek nakon upisa u katastar nekretnina.

3.4. Mogu li bračni drugovi promijeniti važeći bračni ugovor? Ako mogu, pod kojim uvjetima?

Ugovor se može izmijeniti i dopuniti u bilo kojem trenutku tijekom braka. Ugovor s izmjenama i dopunama također mora biti u obliku vjerodostojne isprave koju sastavlja i ovjerava javni bilježnik, da bi bio valjan.