4 Može li se i mora li se bračni imovinski režim upisati?

U Slovačkoj ne postoje posebni registri bračnih ugovora. Ugovori u obliku vjerodostojne isprave upisuju se u Središnji javnobilježnički registar vjerodostojnih isprava koji se vodi pri Javnobilježničkoj komori Slovačke Republike. Osoba koja posjeduje vjerodostojnu ispravu može provjeriti na web stranici javnobilježničke komore da li je isprava izdana u Slovačkoj Republici kao i ime javnog bilježnika koji ju je sastavio. Sadržaj vjerodostojne isprave nije dostupan.