5 Koje su posljedice razvoda/odvajanja?

5.1. Kako se dijeli imovina (stvarno pravo)?

Ako ne postoji ugovor u kojem se navodi drugačije, prestanak braka također znači i prestanak režima zajednice imovine rezultat čega je dioba bračne stečevine (§ 148 ods.1 OZ). Dioba se odvija na temelju sporazuma između bračnih drugova ili sudskim putem na zahtjev jednog od bračnih drugova. U oba slučaja, potrebno je uzeti u obzir da bračni drugovi imaju jednake udjele. Svaki od bračnih drugova ima pravo potraživati naknadu troškova koje je snosio/la iz vlastite imovine za bračnu stečevinu i obratno, dužan je nadoknaditi ono što je bilo potrošeno iz bračne stečevine za njegovu/njenu vlastitu imovinu. Kod raspodjele bračne stečevine, posebno se u obzir moraju uzeti potrebe maloljetne djece, uz činjenicu kako se svaki od bračnih drugova brinuo o obitelji te kako su doprinosili stjecanju i održavanju bračne stečevine. Pri razmatranju stupnja uloženog truda, u obzir je također potrebno uzeti brigu oko zajedničke djece i upravljanje zajedničkim kućanstvom (§ 150 OZ).

Ako se u roku od tri godine od prestanka režima zajednice imovine ne sklopi ugovor o diobi, a niti jedan od bračnih drugova ne podnese sudu zahtjev za odluku o diobi bračne stečevine, tada se pretpostavlja da pokretna imovina iz bračne stečevine pripada bračnom drugu koji ih koristi za svoje potrebe, za potrebe obitelji ili kućanstva isključivo kao vlasnik. Ostala pokretna i nepokretna imovina jest suvlasništvo bračnih drugova u jednakim dijelovima. Isto vrijedi i za ostala prava na zajedničku imovinu poput prava na zajedničkom depozitu i potraživanjima (§ 149 ods. 4 OZ).

5.2. Tko odgovara za postojeće dugove nakon razvoda/odvajanja?

Istekom neaktivnog trogodišnjeg razdoblja za diobu nastaje zakonska pretpostavka prema kojoj su bivši bračni drugovi obvezni u jednakim udjelima u odnosu na dugove. U slučaju vansudskog sporazuma između bračnih drugova ili sudskog postupka, također se namiruju dugovi nastali tijekom braka, a koji potječu od njihovog zajedničkog upravljanja. Nagodba proizvodi učinke samo između bračnih drugova, a ne u odnosu na treće strane. Stoga, treće strane imaju pravo na potraživanje isplate duga od bilo kojeg od bivših bračnih drugova.

5.3. Ima li jedan bračni drug pravo zahtijevati naknadu razlike?

Svaki od bračnih drugova ima pravo zahtijevati naknadu troškova koje je zbog bračne stečevine imao iz vlastite imovine. Potraživanje se namiruje iz udjela u bračnoj stečevini drugog bračnog druga.

Pri sređivanju bračne stečevine, imovina se dijeli između bračnih drugova u omjerima koji odgovaraju veličini njihovih udjela. Ako je vrijednost imovine dodijeljene bračnom drugu veća od njegovog/njenog udjela bračnoj stečevini, tada je on/ona obvezan/na nadoknaditi drugom bračnom drugu razliku u novcu.