9 Koje se nadležno tijelo može kontaktirati u slučaju spora i drugih pravnih pitanja?

U slučaju razvoda, braka koji nije valjan ili utvrđenja postojanja odnosno nepostojanja braka, nadležan je okružni sud okruga u kojem su bračni drugovi imali zadnje zajedničko prebivalište, ako barem jedan od bračnih drugova još uvijek tamo živi. Ako takav sud ne postoji, nadležan je opći sud tuženika, a ako ni takav sud ne postoji, tada je nadležan tužiteljev opći sud (§ 88 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) – Zakon o parničnom postupku). Opći sud je sud okruga u kojem građanin ima prebivalište, a ako ga nema, nadležan je sud okruga u kojem građanin boravi.

U vezi rješavanja bračne stečevine bračnih drugova ili druge imovine nakon razvoda ili otkazivanja zajedničkog najma kuće, nadležan je sud koji odlučuje o razvodu. U vezi rješavanja bračnih pitanja, međunarodna jurisdikcija se prepušta slovačkim sudovima, ako je barem jedan od bračnih drugova Slovak. Ako niti jedan od bračnih drugova nije slovački državljanin, jurisdikcija se prepušta slovačkim sudovima:

  • ako barem jedan od bračnih drugova tamo prebiva te ako se sudske odluke priznaju u domicilnim državama oba bračna druga.
  • ako barem jedan od bračnih drugova prebiva u Slovačkoj Republici dulje vrijeme, ili
  • u vezi braka koji nije valjan, ako bračni drugovi tamo žive. (§ 38 ZMPS)