2 Létezik-e törvényerejű házassági vagyonjogi rendszer, és ha igen, mit biztosít?

2.1. Kérjük mutassa be az általános elveket: Milyen javak képezik a közös tulajdon részét? Milyen javak képezik a házastársak önálló vagyonát?

Azokra a házastársakra, akik között nem jött létre házassági szerződés, polgári házasságkötésük napjától a törvényes rendszer vonatkozik, amelyet (a vagyontárgyak elkülönítése mellett) az jellemez, hogy kizárólag a házasság fennállása alatt szerzett vagyont tekinti közösnek. E rendszer értelmében a házastársak vagyona háromfelé oszlik: a két házastársi különvagyonába azok a vagyontárgyak tartoznak, amelyek már a házasságkötés előtt a felek tulajdonát képezték, valamint ide sorolandók az öröklés vagy ajándékozás útján szerzett vagyontárgyak, illetve az azok helyébe lépő vagyontárgyak (Art. 1399 - 1404 CC [Code Civil = Civil Code]). Egyes vagyontárgyak a szerzés időpontjától függetlenül különvagyonnak minősülnek: ezek közé tartoznak például a házastársak saját ingatlanjainak tartozékai, a ruháik, valamint személyes használati tárgyaik, nyugdíj uk stb. (a teljes lista itt található: Articles 1400 and 1401 CC). A közös vagyonba számít minden jövedelem, így mind a munka jövedelem, mind a házastársak saját vagyontárgyaiból származó jövedelmek, továbbá ide számít minden olyan vagyon, amelyet a házasság alatti visszterhes kötelezettség ellenértékeként szereztek (Art. 1405 CC).

2.2. Léteznek jogi feltevések a tulajdoni viszonyokat illetően?

Minden olyan vagyontárgyat, amelyről nem bizonyítható, hogy valamelyik házastárs különvagyonába tartozik, közös vagyonnak kell tekinteni (Art. 1405 CC).

2.3. Kell-e a házastársaknak vagyoni leltárt készíteniük? Ha igen, mikor és hogyan?

A házassági szerződésbe a házastársak belefoglalhatnak egy listát a vagyontárgyakról. Az ellenkező bizonyításáig a házastársak között ez a lista irányadó, azonban harmadik féllel szemben nem lehet hivatkozni rá.

2.4. Ki kezeli a tulajdont? Ki jogosult értékesíteni a tulajdont? Lehetősége van az egyik házastársnak egyedül értékesíteni/kezelni a tulajdont, vagy szükséges-e a másik házastárs hozzájárulása (pl. a házastársak otthonának értékesítése esetén)? Milyen hatással van a másik fél hozzájárulásának hiánya egy jogi tranzakció érvényességére, illetve annak harmadik féllel szembeni megtámadhatóságára?

Saját vagyonával mindkét házastárs szabadon rendelkezhet (Art. 1425 CC). Kivétel ez alól a családi otthon, amelyet a másik házastárs hozzájárulása nélkül nem lehet sem eladni, sem jelzáloggal megterhelni (Art. 215, para. 1 CC). A közös tulajdont a család érdekeinek megfelelőn kell kezelni. Fő szabály szerint bármelyik házastárs kezelheti a közös tulajdont. Így például a mindennapos ügyleteket (pl. a háztartással és a gyerekneveléssel kapcsolatos ügyletek ) a házastársak önállóan is jogosultak megkötni . Bizonyos esetekben lehetőség van a kizárólagos kezelésre (erre akkor kerülhet sor például, ha a házastársak egyike szabadfoglalkozású – Art. 1417, para. ). 1 CC). A nagyobb jelentőségű ügyekben, így például jelzáloghitel felvételekor a házastársaknak együttesen kell eljárniuk (Art. 1417, para. 2, Art. 1418 and 1419 CC). Ha az egyik házastárs hozzájárulása hiányzik, a jogügylet érvénytelennek minősül . A jog azonban védi a harmadik fél érdekeit, amennyiben az jóhiszeműen járt el (Art. 1422 and 1423 CC).

2.5. Kötelező érvényű-e az egyik házastárs által kötött jogi tranzakció a másik házastársra is?

Ha a házastárs önállóan is kezelheti a közös vagyont, a másik házastárs köteles intézkedéseit tiszteletben tartani (Art. 1416 CC). Ha a házastársaknak együttesen kell intézkedniük, szükség van a másik házastárs hozzájárulására (Art. 1417, para. 2 CC).

2.6. Ki a felelős a házasság alatt felhalmozott adósságért? Milyen vagyontárgy használható fel a hitelezők által a követeléseik kielégítésére?

A házasságkötés előtt keletkezett tartozások és a házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett, illetve ajándékba kapott vagyont terhelő tartozások különvagyonnak minősülnek (Art. 1406 CC). Ezenkívül a külön vagyonba tartoznak többek között a házastárs azon tartozásai is, amelyek kizárólag a saját vagyona érdekében vállalt kötelezettségből erednek (a teljes lista itt található: Art. 1407 CC). Közösnek minősülnek például a házastárs azon tartozásai, amelyek a háztartás, illetve a gyereknevelés céljaira vállalt kötelezettségből erednek (a teljes lista itt található: Art. 1408 CC).

Fő szabály szerint a házastársak saját tartozásaikért különvagyonukkal felelnek (Art. 1409 CC). A mindkét házastársat terhelő tartozás mindkettejük különvagyonából és a közös vagyonból is kiegyenlíthető (Art. 1413 CC).