4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

A Cseh Köztársaságban két házassági vagyonjogi nyilvántartás létezik:

  • a Házassági vagyonjogi szerződések jegyzéke - mindenki számára hozzáférhető nyilvántartás
  • a Házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartása – a nyilvánosság számára nem hozzáférhető nyilvántartás

Mindkét nyilvántartást a Cseh Köztársaság Közjegyzői Kamarája tartja fenn, üzemelteti és kezeli.

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

Házassági vagyonjogi szerződések jegyzéke

A Jegyzékbe a vagyonjogi szerződések (azok módosításai) és a házassági vagyonjog körében hozott bírósági ítéletek kerülnek bejegyzésre. A Jegyzék tárgymutatót és okirattárat tartalmaz.

A Jegyzékbe a következő adatok kerülnek bejegyzésre:

  • a házastársak/házasulók keresztneve, vezetékneve, születési ideje és lakóhelye;
  • a szerződés megkötésének időpontja és hatályba lépése, a választott vagyonjogi rendszer megnevezése a Polgári törvénykönyv alapján, valamint a szerződést készítő közjegyző keresztneve, vezetékneve és címe;
  • a házassági vagyonjog körében hozott döntés kelte és jogerőre emelkedése, a döntés ügyszáma, a bíróság megnevezése, és információ arról, hogy a bíróság megszüntette vagy visszaállította a közös tulajdont, illetve csökkentette annak összetételét, vagy megváltoztatta a házassági vagyonjogi rendszert;
  • amennyiben szükséges, további adatok.

A Jegyzék a házassági vagyonjogi szerződések és a bírósági határozatok másolatát tartalmazza.

A szerződés csak akkor kerül bejegyzésre, a Jegyzékbe, amennyiben a felek szerződésükben így rendelkeztek, vagy ha a felek azt közösen kérik. A bírósági határozatok bejegyzése a házastársak akaratától függetlenül kötelező.

A Jegyzék nyilvános, és a Cseh Köztársaság Közjegyzői Kamarája az információkat olyan módon teszi közzé, hogy azok elektronikus úton hozzáférhetők legyenek. Bármely közjegyző bárki kérésére köteles a szerződés vagy a bírósági határozat másolatát kiadni az okirattárból, vagy olyan igazolást a kérelmező rendelkezésére bocsájtani, miszerint az okirat nem szerepel a Jegyzékben (a Közjegyzőségről és a közjegyzői tevékenységről szóló 358/1992. törvény [a továbbiakban: Közjegyzői törvény] 35-35I §-ai).

Házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartása

A Házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartása szintén házassági vagyonjogi szerződések (azok módosításai) és a házassági vagyonjog körében hozott bírósági határozatok bejegyzése céljából jött létre.

A Nyilvántartásba a következő adatok kerülnek bejegyzésre:

  • a házastársak/házasulók keresztneve, vezetékneve, születési ideje és lakhelye;
  • azon közjegyző keresztneve, vezetékneve és székhelye, akinél a szerződést letétbe helyezték (vagy a megfelelő információ a bírósági határozatról);
  • a szerződés száma és kelte (vagy a megfelelő információ a bírósági határozatról);
  • a bejegyzés kelte.

A Nyilvántartásban szereplő információkhoz kizárólag az a közjegyző férhet hozzá, aki a házassági szerződést készítette, valamint a Közjegyzői Kamara. A Nyilvántartás kizárólag az egyik házastárs halála utáni hagyatéki eljárás során szolgál információs forrásként az alkalmazandó házassági vagyonjogi rendszerre vonatkozóan. Amennyiben a bíróság által a hagyatéki eljárásban bírósági megbízottként kinevezett közjegyző kéri, a Közjegyzői Kamara a közjegyző részére tájékoztatást ad arról, hogy az örökhagyó kötött-e házassági szerződést vagy szerződéseket, és azt/azokat melyik közjegyzőnél helyezték letétbe, illetve arról, hogy az örökhagyóra vonatkozó házassági vagyonjogi rendszerről bírósági határozat bejegyzésére sor került-e. A fent említett adatok mindegyikét továbbítani kell a közjegyzőnek (a Közjegyzői törvény 35d. §-a).

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

Házassági vagyonjogi szerződések jegyzéke

Ha a szerződés vagy a bírósági határozat bejegyzésre került, a házastársak hivatkozhatnak rá harmadik személyekkel szemben akkor is, ha azok nem ismerik annak tartalmát (a Közjegyzői törvény 35. § 1. bekezdése).

Házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartása

A Nyilvántartás adatai nem rendelkeznek jogi kötőerővel. A Nyilvántartás kizárólag informális célokat szolgál.