9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

A Brüsszel IIa. rendelet meghatározza a válásra, jogi különválásra és házasság érvénytelenítésére vonatkozó eljárások közvetlen joghatóságának szabályait. A rendelet nem vonatkozik azokra a jogvitákra, amelyek kizárólag a házasság vagyonjogi következményeivel kapcsolatosak. A francia bíróságok joghatóságának meghatározásakor a bírók kötelesek automatikusan e rendelet szabályait alkalmazni a joghatóságokra vonatkozó nemzeti szabályok alkalmazása előtt.

A Brüsszel IIa. rendelet a felperes számára lehetővé teszi, hogy a joghatóság meghatározásához két fő feltétel közül válasszon: a szokásos tartózkodási hely (a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja) vagy az állampolgárság (a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja). Így a felperesek hét joghatósági lehetőség közül választhatnak (Semmítőszék első polgári kamara, 2008 szeptember 24., 07-20.248. sz. fellebbezés).

A kizárólagosan a házasság vagyonjogi következményeit érintő vitákban a joghatóságot a hazai jog joghatóságra vonatkozó szabályainak kiterjesztéseként kell meghatározni.

A hazai jog szerint a családjogi bíró rendelkezik kizárólagos hatáskörrel személyi ügyekben. Az illetékes bíróság a házastársak lakóhelye szerinti bíróság. Ha házastársak külön lakóhellyel rendelkeznek, akkor annak a lakóhelynek a családjogi bírója illetékes, ahol az egyik házastárs a kiskorú gyermekekkel életvitelszerűen tartózkodik; egyéb esetekben a válóperben alperes házastárs lakóhelyének családjogi bírója az illetékes (a Polgári Perrendtartás 1070. cikke).

A francia bíróság akkor is rendelkezhet joghatósággal, ha perbeli személyek valamelyike francia állampolgár (a Polgári Törvénykönyv 14. és 15. cikke).

A házasságkötés időpontjától függetlenül minden, 2019. január 29-én és azt követően megindított eljárásra, meghozott bírósági határozatra, valamint kibocsátott okiratra a 2016. június 24-i 2016/1103 tanácsi rendelet alkalmazandó.

A Rendelet szerint a joghatósággal rendelkező hatóságok a következők:

- Az egyik házastárs halála esetén a házassági vagyonjoggal kapcsolatos kérdések tekintetében az öröklésre joghatósággal rendelkező bíróság (4. cikk).

- Amennyiben házasság felbontására, különválásra vagy házasság érvénytelenítésére vonatkozó keresetet nyújtottak be, a házassági vagyonjogi rendszerrel kapcsolatos határozathozatalra általában a házassági jogvitáról határozatot hozó bíróság állama rendelkezik joghatósággal.

- Más esetekben a házastársak megállapodhatnak, hogy azon tagállam rendelkezik joghatósággal, amelynek joga alkalmazandó, vagy az a tagállam, melyben a házasságkötésre sor került. Az ilyen megállapodást írásba kell foglalni, dátummal és a felek aláírásával kell ellátni. Megállapodás hiányában főszabály szerint - és az egyik házastárs halála vagy házassági jogvita kivételével - azon tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal a házassági vagyonjogi rendszerükkel kapcsolatos kérdés elbírálására,

  • amelyben az eljárás megindításakor a házastársak közös szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek; ennek hiányában
  • amelyben a házastársak utolsó szokásos tartózkodási helye volt, abban az esetben, ha valamelyikük még mindig ott tartózkodik; ennek hiányában
  • amelyben az alperes szokásos tartózkodási helye található; ennek hiányában
  • amelynek állampolgárságával a házastársak mindegyike rendelkezett.

A peres eljárás kivételével a francia közjegyzőket nem kötik ezen joghatósági szabályok, ezért szabadon eljárhatnak, például készíthetnek házassági vagyonjogi szerződést vagy jogválasztásra irányuló megállapodást.