3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házassági szerződés megkötésével a házastársak nem csak valamelyik lehetséges alternatív szerződéses házassági vagyonjogi rendszert választhatják meg, de a vonatkozó házassági vagyonjogi rendszer egyedi rendelkezéseit is módosíthatják (a német Polgári Törvénykönyv [BGB]1408. §-ának (1) bekezdése). Ezen túlmenően a házastársak az alkalmazandó jogot is megválaszthatják házassági szerződésükben (lásd az 1.2. pontot).

A házastársak azonban, az alapesetben alkalmazandó közös vagyongyarapodási rendszertől eltérve, választhatják a vagyontárgyak elkülönítését (a német Polgári Törvénykönyv [BGB]1414. §-a), a teljes vagyonközösséget (a német Polgári Törvénykönyv [BGB]1415. és azt követő §-ai) vagy a választható közös vagyongyarapodás francia–német házassági vagyonjogi rendszerét.

A vagyontárgyak elkülönítése melletti döntéssel visszavonják a jogszabály szerinti házassági vagyonjogi rendszert. A házassági vagyonjogi rendszernek ebben a szerződéses formájában a vagyongyarapodást nem egyenlítik ki.

A teljes vagyonközösségi rendszerben (ami a gyakorlatban elég ritka) a házastársak vagyona közös vagyonná válik (a német Polgári Törvénykönyv [BGB] 1416. §-a). Van azonban több konkrét korlátozás saját és elkülönített vagyonukra vonatkozóan. Azok a vagyontárgyak, amelyeket nem lehet jogügylettel másnak átadni, a házastárs saját vagyonának számítanak (a német Polgári Törvénykönyv [BGB] 1417. §-ának (2) bekezdése). A házastárs saját vagyonának részét képezik például azok a tartozások, amelyeket nem lehet másra hárítani, és amelyeket nem lehet lefoglalással behajtani, a lefoglalással be nem hajtható, bérrel kapcsolatos tartozások és létfenntartási költségek vagy a tagi részesedés egyetemleges vagy korlátozott felelősséggel járó betéti társaságban. Az elkülönített vagyon körébe tartoznak például azok a vagyontárgyak, amelyekről úgy rendelkeztek a házassági szerződésben, hogy csak az egyik házastárs számára vannak elkülönítve, amelyeket egy házastárs halála révén szereztek meg, vagy amelyeket egy harmadik féltől kapott, amennyiben az elhunyt a végakaratában vagy a harmadik fél az ajándékozás során úgy rendelkezett, hogy az így megszerzett vagyontárgyak elkülönített vagyonnak tekintendők.

A közös vagyon mindkét házastársé (a német Polgári Törvénykönyv [BGB] 1419. §-a). Ha a házassági szerződés nem rendelkezik erről, a házastársak közösen kezelik a vagyont.

A házastársak választhatják a francia–német házassági vagyonjogi rendszert, azaz a választható közös vagyongyarapodás rendszerét, függetlenül attól, hogy valamelyik házastárs francia állampolgár-e, vagy szokásos tartózkodási helye Franciaországban van-e. Ez a választható házassági vagyonjogi rendszer főként a vagyontárgyak elkülönítését írja elő, de tartalmaz kötelező kompenzációs előírásokat és korlátozásokat is azokra a szabályokra, amelyek a vagyonnal – különösen pedig a családi otthonnal – való szabad rendelkezésre vonatkoznak.

A szerződéses szabadságot a jóhiszeműség elve korlátozza. Ennek megfelelően a házassági szerződés nem csak az általános jogszabályoknak kell, hogy megfeleljen, hanem szigorúbb követelményeknek is, amelyek kizárják az egyik házastárs általi egyoldalú diszkriminációt a szerződés megkötése és annak teljes érvényességi ideje alatt.

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

német Polgári Törvénykönyv [BGB] 1410. §-a értelmében a házassági szerződést közokiratba kell foglalnia egy közjegyzőnek mindkét fél jelenlétében.

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

A házastársak bármikor köthetnek házassági szerződést, a házasság megkötése előtt és után is. A házasságkötés előtt megkötött szerződés csak akkor lép hatályba, amikor a házasságot megkötik (német Polgári Törvénykönyv [BGB] 1408. §-a).

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

A házastársak bármikor módosíthatják a meglévő szerződést a vonatkozó formai követelmények betartásával.