4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

Igen, 2014. március 15. óta működik a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartása.

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

A nyilvántartás tartalmazza

  • a vagyonjogi szerződés fennállásának tényét
  • a szerződő fele családi és utónevét születési családi és utónevét születési helyét és idejét anyjának születési családi és utónevét
  • a vagyonjogi szerződést tartalmazó közokirat ügyszámát és keltét, az ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat keltét
  • közjegyző nevét, székhelyét és a bejegyzés ügyszámát, továbbá a bejegyzés időpontját
  • a szerződés megszüntetése vagy megszűnése esetében ennek tényét és a bejegyző közjegyző nevét, székhelyét és a bejegyzés ügyszámát, továbbá a bejegyzés időpontját.

(2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 36/K.§)

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

A vagyonjogi szerződés fennállásának tényére vonatkozóan a nyilvántartásba bárki bármely közjegyzőnél díj megfizetése ellenében betekinthet, és annak alapján saját céljára feljegyzést készíthet. A betekintés a vagyonjogi szerződést megkötő felek valamelyikének a törvényben szereplő adatainak megadása és az ehhez fűződő jogi érdek igazolása alapján történhet. A jogi érdek igazolása során meg kell jelölni azt a jogügyletet, illetve egyéb okot, amely az adatfelhasználás jogszerű célját és jogalapját megalapozza. A lekérdezés eredményéről a közjegyző –kérelemre –tanúsítványt állít ki. A közjegyzői tanúsítvány a lekérdezéstől függően valamennyi bejegyzést hitelesen igazolja.

A közjegyző kérelemre tanúsítványt állít ki a nyilvántartásban szereplő személy számára a nyilvántartásban szereplő adatainak igazolása céljából, illetve a nyilvántartásban nem szereplő személy számára annak igazolására, hogy a nyilvántartásban nem szerepel. A vagyonjogi szerződések nyilvántartásából történő adatigénylés az erre szolgáló elektronikus adatlapnak az érintett személy(ek) törvényben meghatározott adataival való kitöltésével történik.

A vagyonjogi szerződés tartalmáról felvilágosítás csak valamelyik szerződő fél írásbeli felhatalmazása alapján adható. Felvilágosítás adása a vagyonjogi szerződés tényének, a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése során eljárt közjegyzőtől kérhető; ha a közjegyző észleli, hogy utóbb a vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére került sor a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába, arról a felvilágosítást kérőt tájékoztatja.A hagyatéki ügyben eljáró közjegyző az örökhagyó esetleges vagyonjogi szerződése iránti tudakozódás céljából elektronikus úton megkeresi a nyilvántartást, valamint a bejegyzett adatok alapján a vagyonjogi szerződést beszerzi.

(2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 36/K. § (3-5) és (10))

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A szerződés harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha a szerződést a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába bevezették, vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.

(A Polgári törvénykönyv 4:65.§ (2) bekezdése)

A nyilvántartás - ellenkező bizonyításig - közhitelesen tanúsítja, hogy az abba bejegyzett vagyonjogi szerződés fennáll.

(2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 36/H.§ (4) bekezdése)