8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

A házastársak vagyoni jogviszonyaira vonatkozó előírásokat hasonlóképpen kell alkalmazni a bejegyzett élettársi kapcsolatokra is (amelyek kizárólag azonos nemű személyek között jöhetnek létre) (a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 3. cikke (1) bekezdésének a)-c) pontja).

2010. január 1. óta azonos nemű és eltérő nemű párok egyaránt kérhetik élettársi kapcsolatuk közjegyzőnél történő bejegyeztetését. Ezt a fajta regisztrációt meg kell különböztetni az első bekezdésben említett regisztrációtól. Nem hoz létre új jogokat vagy kötelezettségeket, csupán megkönnyíti az élettársi kapcsolat fennállásának igazolását (az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 36/E-36/G cikke).

2014. március 15-től az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely - szerződés vagy a Polgári törvénykönyv alapján - a házastársak között érvényesülhet.

A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bevezették, vagy ha az élettársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett. Az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartására a házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

(A Polgári törvénykönyv 6:515.§-a)

Ha élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők. Az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs követelheti a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását. Nem számítható a vagyonszaporulathoz az a vagyon, amely házastársak esetén különvagyonnak minősül.

Az élettársat a vagyonszaporulatból a szerzésben való közreműködése arányában, elsősorban természetben illeti meg részesedés. A háztartásban, a gyermeknevelésben valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett munka a szerzésben való közreműködésnek minősül. Ha a szerzésben való közreműködés aránya nem állapítható meg, azt egyenlőnek kell tekinteni, kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene.

Az élettársat a vagyonszaporulatból megillető részesedés védelmére és a vagyonszaporulat élettársak közötti megosztására - ha a Polgári törvénykönyv eltérően nem rendelkezik - a házastársak között szerződéssel kiköthető közszerzeményi rendszer rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(A Polgári törvénykönyv 6:516.§-a)

Az élettársak az élettársi jogviszony létrejöttekor vagy annak fennállása alatt a közösen használt lakás további használatát az életközösség megszűnése esetére előzetesen szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

(A Polgári törvénykönyv 6:517.§ (1) bekezdése)