9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

A közös vagyon megosztását össze lehet kötni a válókereset benyújtásával. A vagyonmegosztás iránti kereset joghatóságának megállapítása a válási eljárásra vonatkozó joghatósági szabályokat követi (lásd a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering = Polgári Perrendtartás 4. cikkének 3. bekezdését), amint azt a Brüsszel IIa. rendelet szabályozza. Amennyiben a közös vagyon megosztására nem a válási eljárással együtt kerül sor (például a vagyon megosztását a válási határozat kiadását követően kérik) a Polgári Perrendtartás 2. cikkét kell alkalmazni, és a holland bíróságnak van joghatósága, ha az alperes szokásos tartózkodási helye Hollandiában van.

A házasságkötés időpontjától függetlenül minden, 2019. január 29-én és azt követően megindított eljárásra, meghozott bírósági határozatra, valamint kibocsátott okiratra a 2016. június 24-i 2016/1103 tanácsi rendelet alkalmazandó.

A Rendelet szerint a joghatósággal rendelkező hatóságok a következők:

- Az egyik házastárs halála esetén a házassági vagyonjoggal kapcsolatos kérdések tekintetében az öröklésre joghatósággal rendelkező bíróság (4. cikk).

- Amennyiben házasság felbontására, különválásra vagy házasság érvénytelenítésére vonatkozó keresetet nyújtottak be, a házassági vagyonjogi rendszerrel kapcsolatos határozathozatalra általában a házassági jogvitáról határozatot hozó bíróság állama rendelkezik joghatósággal.

- Más esetekben a házastársak megállapodhatnak, hogy azon tagállam rendelkezik joghatósággal, amelynek joga alkalmazandó, vagy az a tagállam, melyben a házasságkötésre sor került. Az ilyen megállapodást írásba kell foglalni, dátummal és a felek aláírásával kell ellátni. Megállapodás hiányában főszabály szerint - és az egyik házastárs halála vagy házassági jogvita kivételével - azon tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal a házassági vagyonjogi rendszerükkel kapcsolatos kérdés elbírálására,

  • amelyben az eljárás megindításakor a házastársak közös szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek; ennek hiányában
  • amelyben a házastársak utolsó szokásos tartózkodási helye volt, abban az esetben, ha valamelyikük még mindig ott tartózkodik; ennek hiányában
  • amelyben az alperes szokásos tartózkodási helye található; ennek hiányában
  • amelynek állampolgárságával a házastársak mindegyike rendelkezett.

A peres eljárás kivételével a közjegyzőket nem kötik ezen joghatósági szabályok, ezért szabadon eljárhatnak, például készíthetnek házassági vagyonjogi szerződést, jogválasztásra irányuló megállapodást, illetve a házassági vagyon felosztására vagy szétosztására vonatkozó közokiratot.