9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

A 2019. január 28-ig megindított eljárások, meghozott bírósági határozatok és kibocsátott okiratok esetén - a 2201/2003/EK rendelet hatályán kívül - a portugál bíróságok joghatóságát a portugál Polgári eljárásjogi törvénykönyv 65. és 65/A. cikkei határozzák meg. A házasság felbontására és vagyonmegosztásra vonatkozó keresetek esetén az a bíróság rendelkezik területi illetékességgel, ahol a felperes lakóhellyel („lakóhely” azt a helyet jelenti, ahol a személy életvitelszerűen tartózkodik, a Polgári Törvénykönyv 82. cikke) vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik (a Polgári Perrendtartás 75. cikke).

A házasságkötés időpontjától függetlenül minden, 2019. január 29-én és azt követően megindított eljárásra, meghozott bírósági határozatra, valamint kibocsátott okiratra a 2016. június 24-i 2016/1103 tanácsi rendelet alkalmazandó.

A Rendelet szerint a joghatósággal rendelkező hatóságok a következők:

- Az egyik házastárs halála esetén a házassági vagyonjoggal kapcsolatos kérdések tekintetében az öröklésre joghatósággal rendelkező bíróság (4. cikk).

- Amennyiben házasság felbontására, különválásra vagy házasság érvénytelenítésére vonatkozó keresetet nyújtottak be, a házassági vagyonjogi rendszerrel kapcsolatos határozathozatalra általában a házassági jogvitáról határozatot hozó bíróság állama rendelkezik joghatósággal.

- Más esetekben a házastársak megállapodhatnak, hogy azon tagállam rendelkezik joghatósággal, amelynek joga alkalmazandó, vagy az a tagállam, melyben a házasságkötésre sor került. Az ilyen megállapodást írásba kell foglalni, dátummal és a felek aláírásával kell ellátni. Megállapodás hiányában főszabály szerint - és az egyik házastárs halála vagy házassági jogvita kivételével - azon tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal a házassági vagyonjogi rendszerükkel kapcsolatos kérdés elbírálására,

  • amelyben az eljárás megindításakor a házastársak közös szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek; ennek hiányában
  • amelyben a házastársak utolsó szokásos tartózkodási helye volt, abban az esetben, ha valamelyikük még mindig ott tartózkodik; ennek hiányában
  • amelyben az alperes szokásos tartózkodási helye található; ennek hiányában
  • amelynek állampolgárságával a házastársak mindegyike rendelkezett.

A peres eljárás kivételével a portugál közjegyzőket nem kötik ezen joghatósági szabályok, ezért szabadon eljárhatnak, például készíthetnek házassági vagyonjogi szerződést vagy jogválasztásra irányuló megállapodást.