2 Létezik-e törvényerejű házassági vagyonjogi rendszer, és ha igen, mit biztosít?

2.1. Kérjük mutassa be az általános elveket: Milyen javak képezik a közös tulajdon részét? Milyen javak képezik a házastársak önálló vagyonát?

A Polgári Törvénykönyv szerint a házassági közös vagyon a házastársak osztatlan közös tulajdona, ami azt jelenti, hogy a házastársakra jutó tulajdonrész mennyiségileg nincs meghatározva. Minden vagyontárgy (ingóság és ingatlan), jog és más olyan tulajdonjog, amelyet az egyik házastárs a házasság fennállása alatt törvényesen szerez, a közös vagyon részévé válik, a következők kivételével:

  • Öröklés útján szerzett vagyontárgyak;
  • Ajándékba kapott vagyontárgyak;
  • Azon vagyontárgyak, melyek jellegüknél fogva csak az egyik házastárs személyes szükségleteit vagy szakmai tevékenységét szolgálják;
  • Azon vagyontárgyak, melyeket a vagyon visszaállításáról szóló jogszabályok alapján juttatnak vissza annak a házastársnak, aki a visszajuttatott vagyontárgyak tulajdonosa volt a házasságkötés előtt, vagy akinek a vagyontárgyakat, mint az eredeti tulajdonos törvényes örökösének juttatták vissza. (az Občianskeho zákonníka (OZ) – a Polgári Törvénykönyv – 143. §)

2.2. Léteznek jogi feltevések a tulajdoni viszonyokat illetően?

Nem létezik ilyen jogi vélelem.

2.3. Kell-e a házastársaknak vagyoni leltárt készíteniük? Ha igen, mikor és hogyan?

Nem létezik vagyonleltár készítésére vonatkozó kötelezettség.

2.4. Ki kezeli a tulajdont? Ki jogosult értékesíteni a tulajdont? Lehetősége van az egyik házastársnak egyedül értékesíteni/kezelni a tulajdont, vagy szükséges-e a másik házastárs hozzájárulása (pl. a házastársak otthonának értékesítése esetén)? Milyen hatással van a másik fél hozzájárulásának hiánya egy jogi tranzakció érvényességére, illetve annak harmadik féllel szembeni megtámadhatóságára?

A közös vagyonhoz tartozó vagyontárgyakat ellenkező rendelkezés hiányában mindkét házastárs használhatja.

Emellett a házastársak megosztják egymás között a közös vagyonra kifizetett, illetve annak használata vagy fenntartása következtében felmerült költségeket (az OZ 144. §-a). Amennyiben ezen költségeket csak az egyik házastárs fedezte saját vagyonából, követelheti költségei megtérítését a közös vagyon megosztása során.

Ha a házastársak nem tudnak megegyezni egy közös vagyontárgy használatának módjáról, vagy a vagyontárgyra fordítandó költségek megosztásáról, bármelyik házastárs kérheti a jogvita bírósági úton történő rendezését. A közös vagyonnal kapcsolatos szokásos ügyleteket bármelyik házastárs jogosult megkötni. A „szokásos ügyletek” kifejezést a Polgári Törvénykönyv nem definiálja, ezért a kialakult joggyakorlatot és az adott eset körülményeit kell figyelembe venni. A joggyakorlat például nem tartja szokásos ügyletnek a bérleti szerződés megkötését, ingatlan vagy más, értékkel rendelkező vagyontárgy megszerzését vagy eladását. Egyéb ügyletekben mindkét házastárs hozzájárulása szükséges, ellenkező esetben az ügylet érvénytelen, amennyiben a másik házastárs vagy a jogügyletben részes másik fél az érvénytelenné nyilvánítását követeli.

2.5. Kötelező érvényű-e az egyik házastárs által kötött jogi tranzakció a másik házastársra is?

Közös vagyont érintő szokásos jogügyletet bármelyik házastárs köthet; az ilyen ügyletek mindkét házastársra nézve együttesen és egyetemlegesen kötelezőek.

2.6. Ki a felelős a házasság alatt felhalmozott adósságért? Milyen vagyontárgy használható fel a hitelezők által a követeléseik kielégítésére?

A közös vagyonnal kapcsolatos jogügyletek mindkét házastársra együttes és egyetemleges kötelezettségeket rónak, illetve jogokat biztosítanak (a szlovák Polgári Törvénykönyv [OZ] 145 §-ának 2. bekezdése). Például mindegyik házastárs köteles a közös vagyonnal kapcsolatos adósság teljes összegét megfizetni, a hitelező pedig jogosult az adósság megfizetését mindkét házastárstól – külön-külön, egymástól függetlenül vagy együttesen – követelni.

A házastársak a közös vagyon körén kívül függetlenül járnak el. A törvény megengedi, hogy az egyik házastárs hitelezőjének, a házasság során megállapított követelését a végrehajtási eljárás során a közös vagyonból elégítsék ki. Ha a közös vagyont később felosztják, akkor mindegyik házastárs a személyes vagyonából köteles kompenzálni a közös vagyonból felhasznált részt (a szlovák Polgári Törvénykönyv 150. §-a) (lásd az 5.1. pontot).