2 Létezik-e törvényerejű házassági vagyonjogi rendszer, és ha igen, mit biztosít?

2.1. Kérjük mutassa be az általános elveket: Milyen javak képezik a közös tulajdon részét? Milyen javak képezik a házastársak önálló vagyonát?

Anglia/Wales

Angliának és Walesnek nincsen házassági vagyonjogi rendszere, nincsen vagyonközösség, és így a házasság elvben nem vált ki tulajdonhoz fűződő joghatást. Ugyanakkor válás esetén a bíróságoknak nagyon széles mérlegelési jogkörük van, és többféle határozatot hozhatnak (ún. „vagyonrendezés”) (lásd az 5.1. kérdésre adott választ).

Skócia

Skóciának módosított különálló vagyonjogi rendszere van. Az általános szabály szerint a házasság nem érinti a vagyon tulajdonjogát (az 1985. évi (skót) Családjogi törvény 24. szakasza). Ugyanakkor ez több fontos szempontból módosult:

  • A házastársnak törvényes birtokbavételi jogai vannak a házastársi közös lakásra, akkor is, ha az kizárólagosan a másik házastárs tulajdonában van.
  • A méltányos megosztás elve érvényesül, ami normális esetben
  • a házassági vagyon válás esetén történő egyenlő arányú megosztását jelenti.
  • A túlélő házastárs védett jogokat élvez a másik házastárs halála esetén, és amennyiben az elhunyt végrendeletet hagyott hátra, gyakran az egész hagyatékot örökli.

2.2. Léteznek jogi feltevések a tulajdoni viszonyokat illetően?

Anglia/Wales

A házasság létrejötte nem vált ki tulajdonhoz fűződő joghatást. Lásd még az alábbi 5.1. pontot.

Skócia

Vélelmezhető, hogy a házasság reményében vagy a házasság alatt szerzett háztartási javak egyenlő arányban oszlanak meg a felek között, akkor is, ha az egyik házastárs vásárolta azokat (az 1985. évi (skót) Családjogi törvény 25. szakasza)

2.3. Kell-e a házastársaknak vagyoni leltárt készíteniük? Ha igen, mikor és hogyan?

Anglia/Wales

Erre vonatkozóan nincs jogi kötelezettség. Azonban mivel a vagyontárgyak eredete a váláskor befolyásolhatja a határozatokat, így ajánlott, hogy a házastársak készítsenek vagyonleltárt (és azt frissítsék, amikor szükséges). Lásd még az alábbi 3.1. és 3.2. pontot.

Skócia

Nincs olyan rendelkezés, amely kötelezővé tenné vagyonleltár készítését.

2.4. Ki kezeli a tulajdont? Ki jogosult értékesíteni a tulajdont? Lehetősége van az egyik házastársnak egyedül értékesíteni/kezelni a tulajdont, vagy szükséges-e a másik házastárs hozzájárulása (pl. a házastársak otthonának értékesítése esetén)? Milyen hatással van a másik fél hozzájárulásának hiánya egy jogi tranzakció érvényességére, illetve annak harmadik féllel szembeni megtámadhatóságára?

Anglia/Wales

tulajdonjogról szóló 1925. évi törvény 37. szakasza megállapítja, hogy „a férj és feleség bármilyen vagyoni érdekeltség szerzését tekintve minden szempontból (...) két külön személyként kezelendő”, ennek megfelelően a tulajdonjog általános szabályai alkalmazandóak. Anglia és Wales joga még arra sem jogosítja fel a házastársat, hogy a másik házastárs tulajdonában álló családi otthonnal kapcsolatos ügyletekben tanácskozási vagy vétójoggal rendelkezzen (lásd National Provincial Bank Ltd. v. Ainsworth [1965] AC 1175 és Barclays Bank v. O'Brien [1994] 1 AC 1980).

Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy Anglia és Wales joga különbséget tesz a jog szerinti tulajdon (a névleges tulajdonos) és a haszonhúzás/haszonélvezeti tulajdon között. Ennélfogva a bizalmi vagyonkezelési törvények akkor is megengedik a haszonélvezeti jog megszerzését, ha a másik házastárs a jog szerinti tulajdonos. Általában a jog szerinti tulajdonos az, aki jogosult a vagyontárgyak kezelésére, de ha a házastársnak (vagy más személynek) haszonélvezeti joga van a vagyontárgyra, akkor ez bizonyos korlátozásokkal járhat.

Skócia

A kiindulópont, hogy mindegyik házastárs a saját tulajdonát kezeli, de a képviseletre vonatkozó rendes szabályok szerint mindkét fél engedélyezheti, hogy tulajdonát a másik fél kezelje. Mindegyik házastárs jogosult a saját tulajdonával rendelkezni. Ugyanakkor a házastársi közös lakásra vonatkozó törvényes birtokbavételi jogok miatt a lakástulajdonos házastárs nem idegenítheti el azt a másik fél hozzájárulása nélkül. Ilyen hozzájárulás nélkül a birtokbavételi jogokra hivatkozni lehet a vevővel szemben (a házastársi közös lakásokról (családvédelemről) szóló 1981. évi (skót) törvény).

2.5. Kötelező érvényű-e az egyik házastárs által kötött jogi tranzakció a másik házastársra is?

Anglia/Wales

Nem, a szerződések általános joga, stb. alkalmazandó.

Skócia

Nincsenek különleges szabályok a házastársakra vonatkozóan. A képviseletre vonatkozó általános jog szabályai alkalmazandóak.

2.6. Ki a felelős a házasság alatt felhalmozott adósságért? Milyen vagyontárgy használható fel a hitelezők által a követeléseik kielégítésére?

Anglia/Wales

Elvben mindkét házastárs saját adósságáért felel, hacsak nem állnak fenn különleges körülmények (de lásd a fenti 2.4. pontot). Kizárólag azon házastárs vagyona használható fel a hitelezők követelésének kielégítésére, aki a tartozást maga vállalta.

Skócia

Mindkét házastárs a saját adósságáért felel. Mindkét házastárs hitelezői kizárólag a házastárs vagyonát használhatják fel követeléseik kielégítésére. Ugyanakkor különleges védelmi jogokat élvez a házastársi közös lakás a csődeljárási jogszabályok keretében (lásd a (skót) Csődeljárásról szóló 1985. évi törvény 40. és 41. szakaszát).