5 Mik a válás/különválás következményei?

5.1. Hogyan osztják fel a vagyont (dologi jogok)?

Anglia/Wales

Válás esetén a bíróságoknak nagyon széles mérlegelési jogkörük van, és többféle határozatot hozhatnak (ún. „vagyonrendezés”), ideértve a vagyon újraelosztását vagy akár eladását, vagyontárgyak vagyonkezelői tulajdonba helyezését, egyösszegű kifizetéseket, rendszeres kifizetéseket, nyugdíjra vonatkozó végzéseket stb. (a házassági perekről szóló 1973. évi törvény 21. szakasza és azt követő oldalai). A 25. szakaszban található szabályzat felsorolja azokat „a tényezőket, amelyekre a bíróságnak figyelemmel kell lennie, mikor döntést hoz”: az elsődleges szempontok között szerepel a család gyermekének jóléte. A vagyonrendezés végső célja a méltányos eredmény elérése. A Miller v. Miller; McFarlane v. McFarlane [2006] UKHL 24 eset során a Lordok Háza a méltányosság három „alkotóelemét” azonosította: mégpedig az igényeket (a felek és gyermekeik igényeit), a (kapcsolatból fakadó hátrányok miatti) kompenzációt és a (vagyontárgyak) megosztását. Mivel sok, ha nem a legtöbb esetben az igények meghaladják a vagyontárgyakat, ezért az igények válnak a meghatározó tényezővé, és így sok esetben a méltányosság egyéb „alkotóelemei” nem játszanak fontos vagy bármilyen szerepet.

Az elmondottak szerint, ugyanebben az ügyben a vezérszónokok felszólalásaikban jelezték, hogy a vagyontárgyak bizonyos csoportjait (különösen a házasság előtt szerzett, örökölt és ajándékba kapott vagyontárgyakat, avagy „nem házassági vagyontárgyakat”) másképp kell kezelni a váláskor történő megosztáskor, mint a „közös munka eredményeit” és a házastársi közös lakást. Azonban azt is kiemelték, hogy minél hosszabb ideig tartott a kapcsolat, annál kevésbé fontos ez a megkülönböztetés.

Skócia

A házastársak megállapodhatnak a felosztásban. Amennyiben nem tudnak megállapodni, válás esetén bármelyikük keresetet nyújthat be anyagi ellátásra az 1985. évi (skót) Családjogi törvény 9. szakaszában foglalt elveknek megfelelően. Az egyik ilyen elv, hogy meghatározott „házassági vagyon” (azaz a házastársak által a házasság alatt, de még a különválás előtt nem ajándékozás vagy öröklés útján szerzett vagyon, ideértve a házasság céljából vásárolt házat; az 1985. évi (skót) Családjogi törvény 10. szakasza) nettó értékét a házastársaknak méltányosan kell megosztaniuk egymás között (az 1985. évi (skót) Családjogi törvény 9. szakasza (1) bekezdésének a) pontja). A méltányos megosztás azt jelenti, hogy a nettó értéket normális esetben egyenlően osztják fel egymás között, de a bíróságnak jogában áll eltérni a szigorú egyenlőségtől különleges körülmények fennállása esetén (lásd az 1985. évi (skót) Családjogi törvény 10. szakaszának (6) bekezdését).

5.2. Ki a felelős a meglévő adósságért a válást/különválást követően?

Anglia/Wales

Lásd a 2.6. kérdésre adott választ.

Skócia

A házastárs, aki felelős volt érte előtte, felelős marad utána is.

5.3. Tarthat-e igényt az egyik házastárs vagyonkiegyenlítésre (nincs vagyonfelosztás, helyette az egyik fél pénzben egyenlíti ki a vagyon felének ellenértékét)?

Anglia/Wales

Nem, de lásd az 5.1. kérdésre adott választ.

Skócia

A házassági vagyon nettó értékének válás esetén történő méltányos megosztására vonatkozó elv joghatása, hogy az egyik házastárs térítést követelhet a másiktól, hogy az egyenlőség létrejöjjön.