2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Sutuoktiniams, kurie nesudarė vedybų sutarties, nuo civilinės santuokos sudarymo dienos taikomas įstatymų nustatytas režimas – (turto atskirumo ir) tik to turto, kuris buvo įsigytas nuo santuokos pradžios, bendrumo. Pagal šį teisinį režimą sutuoktinių turtas skirstomas į tris dalis: dvi atskiros sutuoktinių viso turto dalys, kurios jiems priklausė iki santuokos, padidintos turtu, įgytu kaip palikimas arba dovana, arba turtu, kuris įgytas keičiant šį turtą(CK 1399 - 1404 str. [Kodeksas civilinis = Civilinis kodeksas]). Tam tikras turtas laikomas atskiru neatsižvelgiant į įsigijimo laiką: jam priskiriama pvz., kiekvieno sutuoktinio asmeninio nekilnojamojo turto atskiros dalys, drabužiai ir asmeninio naudojimo daiktai, teisė į pensiją ir pan. (išsamų sąrašą galima rasti CK 1400 ir 1401 straipsniuose). Bendrą turtą sudaro visas uždarbis, tiek profesinės veiklos pajamos ir uždarbis už kiekvieno sutuoktinio asmeninį turtą, taip pat turtas, įsigytas už užmokestį santuokos metu (CK 1405 str.).

2.2. Ar yra teisinių prielaidų dėl nuosavybės priskyrimo?

Visas turtas, kai negalima įrodyti, kad jis yra vieno iš sutuoktinių, turi būti laikomas bendru (CK 1405 str.).

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Sutuoktiniai prie vedybų sutarties gali pridėti turto sąrašą. Šis sąrašas galioja sutuoktiniams iki tol, kol bus įrodyta priešingai, tačiau negali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis.

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Kiekvienas sutuoktinis gali perleisti savo asmeninį turtą (CK 1425 str.), išskyrus šeimos namus, kurių vienas iš sutuoktinių, be kito sutuoktinio sutikimo, niekada negali parduoti arba apsunkinti hipoteka (CK 215 str. 1 skirsn.). Bendras turtas turi būti tvarkomas atsižvelgiant į šeimos interesus. Bendra taisyklė yra tokia, kad vienas iš sutuoktinių gali tvarkyti bendrą turtą. Pavyzdžiui, sutuoktiniai gali kasdieninius veiksmus (pvz., veiksmus, susijusius su namų ūkio tvarkymu ir vaikų auklėjimu) atlikti atskirai. Tam tikrais atvejais gali būti nustatytas išskirtinis tvarkymas (pvz., kai vienas iš sutuoktinių vykdo nepriklausomą profesinę veiklą - CK 1417 str. 1 skirsn.). Dėl kitų tokių svarbesnių klausimų, kaip hipotekos paskolos sudarymas, abu sutuoktiniai privalo veikti kartu (CK 1417 str. 2 skirsn. 2, 1418 ir 1419 str.). Nesant vieno iš sutuoktinių sutikimo, sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu. Tačiau trečiųjų asmenų teisės yra ginamos, jeigu jie veikė sąžiningai (CK 1422 ir 1423 str.).

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Jei sutuoktinis gali tvarkyti bendrą turtą vienas, kitas sutuoktinis yra įpareigotas paisyti šio veiksmų (CK 1416 str.). Jei sutuoktiniai turi veikti kartu, būtinas kito sutuoktinio sutikimas (CK 1417 str. 2 skirsn.).

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Skolos, susidariusios iki santuokos ir skolos, susidariusios dėl palikimo arba dovanų, gautų santuokos metu, yra atskiros (CK 1406 str.). Be to skolos, kurias vienas iš sutuoktinių patiria išskirtinai dėl savo asmeninio turto dalies, taip pat yra atskiros (išsamus sąrašas pateikiamas CK 1407 str.). Bendros skolos yra, pvz., skolos, kurias vienas iš sutuoktinių patiria namų ūkio tvarkymo ir vaikų auginimo tikslais (išsamus sąrašas pateikiamas CK 1408 str.).

Bendra taisyklė yra tokia, kad kiekvienas sutuoktinis už savo skolas atsako savo asmeniniu turtu (CK 1409 str.). Tais atvejais, kai skolą patiria abu sutuoktiniai, ji gali būti padengiama kiekvieno sutuoktinio asmeniniu ir bendru turtu (CK 1413 str.).