6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Pergyvenęs sutuoktinis visada turi teisę į dalį turto arba, jei miręs sutuoktinis paliko testamentą – į privalomąją palikimo dalį; taigi pergyvenęs sutuoktinis turi teisę į dalį turto, nesvarbu, ar palikėjas buvo sudaręs galiojantį testamentą, ar ne. Pergyvenusiam sutuoktiniui priklausanti palikimo dalis nustatoma atsižvelgiant į esamus įpėdinius ir pagal 195 skyriaus 44 straipsnį, kaip nurodyta toliau:

  • i) Jei, neskaitant sutuoktinio, yra palikėjo vaikų arba yra jų palikuonių, tada sutuoktinio dalis yra lygi kiekvieno vaiko daliai. Todėl, jei palikėjas turėjo sutuoktinį ir du vaikus, sutuoktinio dalis yra lygi vienai trečiajai palikimo. Jei palikėjo vaikas mirė palikėjui esant gyvam, tada šio vaiko vaikai (t. y. palikėjo vaikaičiai) turi teisę į savo tėvo / motinos palikimo dalį, kurią jis / ji butų gavęs (-usi), jei būtų gyvas (-a).
  • ii) Jei palikėjo vaikų ir jų palikuonių nėra, tik sutuoktinis, bet yra kokių nors jo protėvių arba jų palikuonių, susijusių su palikėju iki trečiojo giminystės laipsnio, sutuoktinio palikimo dalis yra pusė turto arba pusė privalomojo palikimo dalies. Teigiama, kad terminas "protėvis arba jo palikuonis" turi apibūdinti ir gimines, nesusijusius tiesiąja giminystės linija, antraip bet kokia nuoroda į palikuonis būtų neprasminga; bet kuris tiesiosios linijos palikuonis tenkintų pirmiau i punkte nurodytą nuostatą. Todėl, jei yra palikėjo tėvai, seneliai, broliai arba seserys, dėdės, tetos, sūnėnai arba dukterėčios, pergyvenusio sutuoktinio palikimo dalį sudaro pusė palikimo. Nesvarbu, ar lieka vienas ar keli palikėjo protėviai arba jų palikuonys, susiję su juo iki trečiojo giminystės laipsnio; pakanka, kad būtų bent vienas šių giminaičių, ir pergyvenusiam sutuoktiniui priklausanti dalis mažėja iki pusės palikimo dalies.
  • iii) Jei, neskaitant sutuoktinio, nėra jokių palikėjo vaikų arba jų palikuonių, jokių jo protėvių arba jų palikuonių, susijusių su palikėju iki trečiojo giminystės laipsnio, bet yra protėvių arba jų palikuonių, susijusių su palikėju ketvirtuoju giminystės laipsniu, pergyvenusio sutuoktinio palikimo dalį sudaro trys ketvirtadaliai turto arba privalomojo palikimo dalies. Todėl jei palikėjas mirė turėdamas pusbrolių ar pusseserių, arba senelių brolių ar seserų, arba brolio ar sesers vaikaičių, sutuoktiniui priklausančią įstatymu nustatytą palikimo dalį sudaro trys ketvirtadaliai palikimo.
  • iv) Jei palikėjo vaikų ir jų palikuonių nėra, tik sutuoktinis, ir nėra jokių palikėjo protėvių arba jų palikuonių, susijusių su palikėju iki ketvirtojo giminystės laipsnio, sutuoktinis paveldi visą turtą arba visą privalomąją palikimo dalį.