4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Čekijos Respublikoje yra du vedybų sutarčių registrai:

  • Sutuoktinių turto režimo dokumentų sąrašas (viešas elektroninis registras),
  • Sutuoktinių turto režimo dokumentų registras (neviešas elektroninis registras).

Šiuos registrus prižiūri, tvarko ir administruoja Čekijos Respublikos Notarų rūmai.

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Sutuoktinių turto režimo dokumentų sąrašas

Dokumentų sąrašas skirtas vedybų sutartims (arba tokias sutartis keičiantiems susitarimams) ir sprendimams dėl sutuoktinių turto režimo. Sąrašą sudaro indeksas ir dokumentų rinkinys.

Šiame registre kaupiama tokia informacija:

  • (būsimų) sutuoktinių vardas, pavardė, gimimo data ir gyvenamoji vieta,
  • vedybų sutarties sudarymo data ir įsigaliojimo data, režimo, dėl kurio susitarta, nurodymas pagal Civilinį kodeksą, notaro, sudariusio sutartį dėl sutuoktinių turto režimo, vardas, pavardė, adresas, arba
  • teismo sprendimo dėl sutuoktinių turto režimo priėmimo data ir įsigaliojimo data, bylos numeris, sprendimą priėmusio teismo pavadinimas ir informacija, ar teismas panaikino ar atnaujino bendrąją sutuoktinių nuosavybę, sumažino jos apimtį ar pakeitė sutuoktinių turto režimą,
  • kita informacija, jei reikia.

Dokumentų rinkinyje yra vedybų sutarties ar teismo sprendimo kopija.

Vedybų sutartis į Dokumentų sąrašą įtraukiama tik tada, jei tai nurodyta vedybų sutartyje arba to prašo abu sutuoktiniai. Tačiau teismo sprendimai dėl sutuoktinių turto režimo į Dokumentų sąrašą įtraukiami nepaisant sutuoktinių pageidavimo.

Dokumentų sąrašas yra viešas, o Čekijos Respublikos Notarų rūmai viešai skelbia jame esančią informaciją tokiu būdu, kuris leidžia ja naudotis nuotoliniu būdu. Bet kuris prašymą gavęs notaras išduoda Dokumentų rinkinyje esančios vedybų sutarties arba teismo sprendimo kopiją arba išduoda patvirtinimą, kad toks dokumentas nėra įregistruotas Dokumentų sąraše (Įstatymo Nr. 358/1992 dėl notarų ir jų veiklos (rink.), toliau  Notarinės procedūros, 35j35l straipsniai).

Sutuoktinių turto režimo dokumentų registras

Dokumentų registras taip pat skirtas vedybų sutartims (arba tokias sutartis keičiantiems susitarimams) ir sprendimams dėl sutuoktinių turto režimo.

Šiame registre kaupiama tokia informacija:

  • (būsimų) sutuoktinių vardas, pavardė, gimimo data ir gyvenamoji vieta,
  • notaro, pas kurį laikoma vedybų sutartis, pavardė, vardas ir jo buveinės adresas (arba analogiška informacija apie teismo sprendimą),
  • bylos numeris ir sutarties data (arba analogiška informacija apie teismo sprendimą),
  • registracijos data.

Registro duomenimis gali naudotis tik notaras, kuris sudarė vedybų sutartį, ir Čekijos

Respublikos Notarų rūmai. Registras veikia kaip taikomo santuokinės nuosavybės režimo informacijos šaltinis, naudojamas paveldėjimo bylose po vieno iš sutuoktinių mirties. Teismo įgalioto notaro kaip teismo įgaliotinio paveldėjimo byloje prašymu, Notarų rūmai jam suteikia informaciją, ar mirusio asmens vedybų sutartis (ar kelios sutartys (susitarimai)) buvo įregistruota ir pas kurį notarą yra laikoma, arba ar buvo įregistruotas teismo sprendimas dėl testatoriaus santuokinio turto režimo. Visi pirmiau nurodyti duomenys perduodami notarui (Notarinių procedūrų 35d straipsnis).

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Sutuoktinių turto režimo dokumentų sąrašas

Jei vedybų sutartis ar teismo sprendimas dėl sutuoktinių turto režimo registruojami Dokumentų sąraše, sutuoktinių pora gali jais remtis trečiųjų asmenų atžvilgiu, net jei jie nežino jų turinio (Notarinių procedūrų 35 straipsnio 1 dalis).

Sutuoktinių turto režimo dokumentų registras

Įregistravimas registre neturi teisiškai saistančio poveikio. Registras naudojamas tik informavimo tikslais.