5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Remiantis Čekijos teise, bendrosios nuosavybės režimas baigiasi įvykus skyryboms, mirus vienam iš sutuoktinių ar kitais įstatymuose numatytais atvejais. Pasibaigus bendrosios nuosavybės režimui, iki tol abiems sutuoktiniams bendromis buvę teisės ir įsipareigojimai bus dalijami.

Sutuoktiniai (buvę sutuoktiniai) gali susitarti dėl padalijimo būdo (kuris negali pažeisti trečiųjų asmenų teisių) arba tiesiog pasiūlyti teismui priimti sprendimą dėl padalijimo (Civilinio kodekso 740 ir 765 straipsniai). Teismui dalijant teises ir įsipareigojimus (ir, jei reikia, dalijant remiantis sutuoktinių susitarimu) vadovaujamasi principu, kad abiejų sutuoktinių teisės į dalijamą bendrąją nuosavybę yra lygios. Tačiau, atsižvelgiama į šiuos aspektus: visų pirma į išlaikomų vaikų poreikius, tada į tai, kaip kiekvienas sutuoktinis rūpinosi šeima ir kaip jis ar ji prisidėjo prie bendrosios nuosavybės įsigijimo ir priežiūros. Be to, kiekvienas iš sutuoktinių turi kompensuoti tai, kiek bendrosios nuosavybės buvo skirta jo ar jos asmeninei nuosavybei, bei gali paprašyti kompensuoti jo ar jos asmeninę nuosavybę, kuri buvo skirta bendrajai nuosavybei (Civilinio kodekso 742 straipsnis).

Jei bendroji nuosavybė nebuvo padalinta per tris metus nuo bendrosios nuosavybės galiojimo pabaigos (net ir sutuoktiniams susitarus) ir teisme per nurodytą laiką nebuvo gautas pareiškimas dėl padalijimo, bendroji nuosavybė dalijama vadovaujantis įstatymine prezumpcija toliau nurodytu būdu:

  • materialusis kilnojamasis turtas priklauso sutuoktiniui, kuris naudojasi juo kaip savininkas išimtinai savo poreikiams, savo šeimos ar namų ūkio poreikiams patenkinti, 
  • kitas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas lygiomis dalimis priklauso abiems sutuoktiniams (Civilinio kodekso 741 straipsnis).

Tokios pat nuostatos taikomos ir tada, kai bendroji nuosavybė buvo sumažinta vedybų sutartimi arba panaikinta.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Abu sutuoktiniai išlieka solidariai atsakingi trečiųjų asmenų atžvilgiu už įsiskolinimus, kurie susiję su jų bendrąja nuosavybe ir kurie atsirado santuokos metu, nes nuosavybės padalijimas negali daryti įtakos trečiųjų asmenų teisėms. Kitaip tretieji asmenys gali kreiptis į teismą siekdami, kad padalijimas jų atžvilgiu būtų pripažintas neturinčiu juridinės galios. Taigi įsiskolinimų padalijimas galioja tik sutuoktiniams (Civilinio kodekso 737 straipsnis).

Už skolas, susijusias su sutuoktinių asmeniniu turtu, sutuoktiniai lieka atsakingi kiekvienas atskirai.

5.3.1. Esant bendrojo sutuoktinių turto perviršio režimui:
- Ar patenkinus ieškinį turi būti sumokėta pinigais ar natūra?
- Kaip įvertinamas ieškinys?
- Kokio dydžio kompensacija mokama?
- Kada ieškiniui sueina senaties terminas?

Čekijos Respublikoje netaikomas bendros nuosavybės perteklinis režimas.

5.3.2. Kitais atvejais (ne turto perviršio atveju)?

Bet kuris sutuoktinis turi kompensuoti bendrosios nuosavybės dalį, kuri buvo skirta jo ar jos asmeninei nuosavybei, ir turi teisę pareikalauti atlyginimo už tai, ką jis iš savo lėšų išleido bendrajai nuosavybei (Civilinio kodekso 742 straipsnis).

Įstatymai nenustato jokių specialių nuostatų, ar reikalavimas turi būti apmokėtas pinigais, ar padengtas materialinėmis vertybėmis.