1 Kokia teisė taikoma?

1.1. Kokia teisė reglamentuoja sutuoktinių turtą? Kokiais kriterijais ir (arba) taisyklėmis vadovaujamasi parenkant taikytiną teisę? Į kokias tarptautines konvencijas atsižvelgiama sprendžiant tam tikrose šalyse gyvenančių sutuoktinių turto klausimus?

Remiantis teismų praktika, Danijoje nuosavybės santykius tarp sutuoktinių reglamentuoja šalies, kurioje buvo vyro nuolatinė gyvenamoji vieta santuokos sudarymo metu, įstatymai. Tačiau jei vyras pakeičia nuolatinę gyvenamąją vietą netrukus po santuokos sudarymo, taikoma naujosios vyro nuolatinės gyvenamosios vietos teisė. Remiantis Danijos įstatymais, „nuolatinė gyvenamoji vieta“ yra vieta, kurioje asmuo gyvena, ketindamas pasilikti; asmuo išlaiko savo nuolatinę gyvenamąją vietą, net jei tam tikrą laiką gyvena kitoje šalyje. Santykiuose su Šiaurės regiono šalimis (Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija), sutuoktinių nuosavybės santykius reglamentuojanti teisė nustatoma pagal Šiaurės regiono šalių konvenciją dėl santuokos. Remiantis Konvencijos 3 straipsniu, sutuoktinių nuosavybės santykius, kurie yra Konvenciją pasirašiusios šalies piliečiai santuokos sudarymo metu, reglamentuoja tos šalies teisė, kurioje bus sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta po santuokos sudarymo. Jei vėliau sutuoktiniai apsigyvena kitoje šalyje ir gyvena joje ne mažiau, kaip dvejus metus, tai taikoma tos kitos šalies teisė. Jei abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta santuokos metu toje šalyje buvo anksčiau arba abu sutuoktiniai yra tos šalies piliečiai, tai tos šalies teisė pradedama taikyti nuo to momento, kai sutuoktiniai joje apsigyvena. (Šiaurės regiono šalių konvencija dėl santuokos, 2006 m. sutarties pakeitimas)

1.2. Ar sutuoktiniai gali rinktis taikomą teisę? Jei taip, kaip reglamentuojamas toks pasirinkimas (pavyzdžiui, įstatymų pasirinkimas, oficialūs reikalavimai, įstatymų taikymas atgaline data)?

Remiantis teismų praktika, sutuoktiniai negali pasirinkti jų nuosavybės santykius reglamentuojančios teisės taikymo. Tačiau, sutuoktiniai, kuriems taikomos Šiaurės regiono šalių konvencijos dėl santuokos nuostatos, be kitų dalykų gali susitarti dėl konvenciją pasirašiusios šalies, kurioje yra vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, arba jei vienas iš sutuoktinių yra tos šalies pilietis sutarties sudarymo metu, teisės taikymo jų nuosavybės santykiams. Toks teisės pasirinkimas galioja, atsižvelgiant į jo formą, jei tos formos pateikimo metu ji atitinka formalius teisės nuostatų reikalavimus, taikomus sutuoktinių nuosavybės santykiams pagal konvenciją, arba atitinka konvencijai priklausančios šalies, kurios piliečiais yra abu ar vienas sutuoktinis, formalius reikalavimus. Jei tos šalies teisėje nėra numatytų formalių reikalavimų teisės pasirinkimo sutarčių sudarymui, tokios sutarties galiojimas nustatomas pagal sutuoktinių nuosavybės atskyrimo sutartims taikomus formalius reikalavimus. Danijos teisė nenumato jokių formalių teisės pasirinkimo sutarčių reikalavimų. (Šiaurės regiono šalių konvencija dėl santuokos, 2006 m. sutarties pakeitimas)