2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Sudarant santuoką, sutuoktiniai privalo pasirinkti sutuoktinių turto teisinį režimą. Jie gali pasirinkti sutuoktinių turto bendrumo teisinį režimą, gautinų pajamų bendrumo teisinį režimą arba turto atskirumo teisinį režimą.

Jei sutuoktiniai, sudarydami santuoką arba vedybų sutartį, nepasirinko sutuoktinių turto teisinio režimo, laikoma, kad taikomas turto bendrumo teisinis režimas. Pagal šį teisinį režimą turtas, įsigytas santuokos metu, laikomas bendruoju sutuoktinių turtu.
Pagal turto bendrumo teisinį režimą toliau pateiktas turtas laikomas asmeniniu:

  • asmeniniai daiktai (pvz., rūbai);
  • turtas, kuris priklausė vienam iš sutuoktinių iki santuokos;
  • turtas, įgytas neatlygintinai santuokos metu, įskaitant dovanas ar palikimą;
  • turtas, įsigytas remiantis iš asmeninio turto kylančia teise arba mainais į asmeninį turtą.

Bendrojo turto padalijimas yra galimas tik pasibaigus turto bendrumo teisiniam režimui (arba vienam sutuoktiniui mirus, nutraukus santuoką arba sudarius vedybų sutartį, pagal kurią nustatomas kitas turto teisinis režimas).

Pagal gautinų pajamų bendrumo teisinį režimą ir turto atskirumo teisinį režimą nėra sutuoktinių bendrosios nuosavybės.

(Estijos šeimos teisės įstatymas)

2.2. Ar yra teisinių prielaidų dėl nuosavybės priskyrimo?

Pagal turto bendrumo teisinį režimą turtas laikomas įtrauktas į sutuoktinių bendrąjį turtą, kol neįrodoma kitaip.

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Turto aprašas neturi būti sudaromas esant turto bendrumo teisiniam režimui ir turto atskirumo teisiniam režimui. Jis turi būti sudaromas esant gautinų pajamų bendrumo teisiniam režimui (žr. 5.3.).

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Pagal turto bendrumo teisinį režimą sutuoktiniai teises ir pareigas, susijusias su jų bendrąja nuosavybe, įgyvendina bendrai arba su kito sutuoktinio sutikimu. Jei sudaromi sandoriai, susiję su kilnojamuoju turtu arba teise į bendrąją sutuoktinių nuosavybę, laikoma, kad yra kito sutuoktinio sutikimas (kai yra nekilnojamasis turtas, nelaikoma, kad yra sutikimas). Sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo gali sudaryti sandorius su bendruoju turtu, kad galėtų patenkinti kasdieninius šeimos poreikius.

Sandoriai su bendruoju nekilnojamuoju turtu laikomi niekiniais, jei yra įvykdyti be kito sutuoktinio sutikimo.

Kiekvienas sutuoktinis tvarko savo asmeninį turtą savarankiškai ir savo lėšomis, o kito sutuoktinio sutikimas nereikalingas. Sutuoktinis gali disponuoti būstu, kuris yra sutuoktinio asmeninė nuosavybė ir kuris yra naudojamas kaip šeimos namai arba kuriuo individualiai naudojasi nuosavybės teisės į jį neturintis sutuoktinis, ir gali leisti juo naudotis trečiajai šaliai arba nutraukti naudojimąsi tokiu būstu grindžiančius teisinius santykius tik turint kito sutuoktinio sutikimą su sąlyga, kad nuosavybės teisės į būstą buvo įgytos po 2015 m. sausio 1 d. Sandoris neturint kito sutuoktinio sutikimo laikomas niekiniu. Ši nuostata netaikoma būstui, kuris buvo įsigytas iki 2015 m. sausio 1 d.

Pagal gautinų pajamų bendrumo teisinį režimą sutuoktinio turtas yra jo (jos) asmeninis turtas, kuriuo nepriklausomai gali disponuoti tik jo nuosavybės teisę turintis sutuoktinis (be kito sutuoktinio sutikimo), neatsižvelgiant į tai, ar turtas buvo įgytas prieš santuoką ar jos metu. Tačiau pastarojo sutikimas yra būtinas, jei siekiama sudaryti sandorį dėl namo, kuris buvo naudojamas šeimai apgyvendinti, arba kurį naudoja nuosavybės teisės neturintis sutuoktinis. Jei toks sandoris sudaromas nesant nuosavybės teisės neturinčio sutuoktinio sutikimo, jis laikomas niekiniu, o kitas sutuoktinis turi teisę pateikti ieškinį trečiajai šaliai remdamasis disponavimo neteisėtumu.

Kiekvienas sutuoktinis tvarko savo asmeninį turtą savarankiškai ir savo lėšomis.

Pagal turto atskirumo teisinį režimą turtiniuose santykiuose laikomasi prielaidos, kad sutuoktiniai nebuvo sudarę santuokos ir kiekvienas sutuoktinis tvarko ir disponuoja savo turtu savarankiškai savo lėšomis.

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Neatsižvelgiant į tai, koks sutuoktinių turto teisinis režimas pasirinktas, sutuoktiniai atsako solidariai už sandorius, kuriuos sudarė vienas sutuoktinis, kad galėtų prižiūrėti bendrą namų ūkį, dėl vaikų interesų arba kad patenkintų įprastinius šeimos poreikius (pavyzdžiui, jei vienas sutuoktinis dėl šeimos interesų paima paskolą, kitas sutuoktinis atsako solidariai). Sandorio suma negali viršyti lygio, kuris atitinka sutuoktinių gyvenimo sąlygas.

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Neatsižvelgiant į tai, koks sutuoktinių turto teisinis režimas pasirinktas, sutuoktinis atsako už kito sutuoktinio įgytus įsipareigojimus, bet tik, jeigu kitas sutuoktinis savo veiksmais gali atstovauti kitam sutuoktiniui arba jį įpareigoti.

Pagal turto bendrumo teisinį režimą sutuoktiniai turi visišką atsakomybę trečiosioms šalims savo asmeniniu ir bendruoju turtu už:

  • įsipareigojimus, kuriuos vienas iš sutuoktinių įgijo, kad patenkintų šeimos poreikius;
  • solidarių įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė vienas iš sutuoktinių, įvykdymą;
  • įsipareigojimus, kai sutuoktinis susitarė su trečiosiomis šalimis, kad jis bus atsakingas asmeniniu ir bendruoju turtu (kito sutuoktinio sutikimas yra būtinas).

Kitų įsipareigojimų atveju kiekvienas sutuoktinis atsako savo asmeniniu turtu ir ½ bendrojo turto dalimi (t. y. jam (jai) priklausančia dalimi). Kreditorius gali reikalauti, kad bendrasis turtas būtų padalintas, jei įrodoma, kad sutuoktinio, kuris yra skolininkas, asmeninio turto nepakanka įsipareigojimams įvykdyti.