2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Remiantis Suomijos Santuokos įstatymu, tiek nuosavybė, kurią sutuoktinis įsigijo iki santuokos, tiek santuokos metu įsigyta nuosavybė, priklauso išskirtinai tam sutuoktiniui (Santuokos įstatymo 34 straipsnis). Jei sutuoktiniai nesusitarė kitaip, sutuoktiniai pagal santuokos teisę turi teisę į vienas kito nuosavybę, nesvarbu, ar tai būtų nekilnojamasis, ar kilnojamasis turtas. Santuokos teisės reglamentuojama nuosavybė (santuokinė nuosavybė) santuokos nutraukimo atveju yra padalijama. Tačiau jei dovanotojas, testatorius ar draudėjas gali nustatyti, kad dovanos gavėjo, paveldėtojo ar naudos gavėjo sutuoktinis neturi santuokinių teisių į tą nuosavybę, kurią kitas sutuoktinis gavo dovanų, paveldėjo testamentu ar įgijo pagal draudėjo nustatytas draudimo sąlygas (Santuokos įstatymo 35 straipsnis).

2.2. Ar yra teisinių prielaidų dėl nuosavybės priskyrimo?

Preziumuojama, kad visą sutuoktinių nuosavybę reglamentuoja santuokos teisė ir nėra nustatyta jokių kitų nuostatų.

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Sutuoktinis gali pareikalauti, kad kitas sutuoktinis dalyvautų sudarant abiejų sutuoktinių kilnojamojo turto aprašą. Jei kyla ginčas dėl nuosavybės priskyrimo, teismas gali nuspręsti, kokią įrodymų galią turi turto aprašas (Santuokos įstatymo 60 straipsnis). Praktikoje aprašo sudarymas yra neišvengiamas pradedant skyrybų bylos nagrinėjimą ir prieš santuokinio turto padalijimą, kadangi kitaip neįmanoma nustatyti santuokos teisės reglamentuojamo turto.

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Būdamas santuokoje, turtą turintis sutuoktinis savarankiškai administruoja savo nuosavybę (Santuokos įstatymos 36 straipsnis). Tačiau jei šeimos būstas yra tik vieno sutuoktinio nuosavybė, norėdamas juo disponuoti, jis turi gauti kito sutuoktinio sutikimą. Jei sutuoktinis, kuriam priklauso šeimos būstas, juo disponuoja be kito sutuoktinio sutikimo, vėliau toks teisinis sandoris gali būti užginčytas. Tačiau ieškinys gali būti pateikiamas ribotą laikotarpį, kuris baigiasi po trijų mėnesių nuo teisinio sandorio sudarymo dienos (Santuokos įstatymo 38 straipsnis). Jei nuosavybė priklauso bendrai abiems sutuoktiniams, visus veiksmus su tokia nuosavybe jie turi atlikti bendrai. Jei sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo perleidžia ar užstato kilnojamąjį turtą, priklausantį kitam sutuoktiniui arba bendrai abiems sutuoktiniams, pastarasis turi teisę jį susigrąžinti. Jei trečioji šalis buvo nesąžininga ar teisinis sandoris buvo neatlygintinas, sutuoktinis turi teisę susigrąžinti visą nuosavybę (Santuokos įstatymo 58 straipsnis).

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Abu sutuoktiniai bendrai ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už abiejų sutuoktinių įsiskolinimus, susidariusius dėl šeimos reikmių (žr. 2.6 punktą).

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Abu sutuoktiniai atskirai yra atsakingi už įsiskolinimus, atsiradusius iki santuokos sudarymo. Ir priešingai, abu sutuoktiniai bendrai ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už abiejų sutuoktinių įsiskolinimus, susidariusius dėl šeimos reikmių. Tačiau sutuoktiniai nėra bendrai atsakingi už šeimos reikmėms paimtas paskolas ar kitus dėl to susidariusius įsiskolinimus, jei kreditoriui buvo žinomas faktas, kad sutuoktiniai gyvena atskirai dėl pasibaigusių santykių (Santuokos įstatymo 52 straipsnis). Abu sutuoktiniai bendrai ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už bendrus įsiskolinimus, susidariusius santuokos metu, nebent yra susitarta kitaip (Santuokos įstatymo 53 straipsnis).