2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Taip vadinamoji bendroji jungtinė nuosavybė yra pagal nutylėjimą taikomas įstatyminis sutuoktinių nuosavybės turto režimas. Iš esmės jis yra susijęs su turto atskyrimu. Nei vyro, nei žmonos turtas netampa sutuoktinių bendrąja nuosavybe (BGB (Vokietijos Civilinis kodekso) 1363 straipsnio 2 dalis)). Ta pati nuostata taikoma turtui, kurį sutuoktiniai įgyja po santuokos sudarymo. Tačiau bet koks sutuoktinių turto padidėjimas santuokos metu turi būti padalijamas lygiomis dalimis sutuoktinių nuosavybės turto režimo pasibaigimo atveju, ypač jei tas režimas netenka galios skyrybų ar vieno iš sutuoktinių mirties atveju. Iš esmės, sutuoktiniams netaikomi jokie apribojimai disponuoti savo turtu ir jie nėra atsakingi už kito sutuoktinio įsiskolinimus (disponavimo turtu apribojimai nurodyti 2.4 punkte, o atsakomybės sąlygos nurodytos 2.5 punkte).

2.2. Ar yra teisinių prielaidų dėl nuosavybės priskyrimo?

Egzistuoja (ginčijama) prezumpcija kreditorių naudai, kuria remiantis tam tikras turtas priklauso vienam iš sutuoktinių. Tai ypač sietina su priverstinio vykdymo atvejais (žr. 2.6 punktą).

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Sutuoktiniai neprivalo sudaryti turto aprašo. Tačiau turto aprašo sudarymas santuokos pradžioje („pirminis turtas“) palengvina santuokos metu sukauptų pajamų nustatymą (žr. 5.3 punktą). Jei pirminio turto aprašas nebuvo sudarytas, taikoma ginčijama prezumpcija, kad sutuoktinio turimo turto galutinė vertė sudaro sukauptas pajamas (BGB 1377 straipsnio 3 dalis).

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Iš esmės santuokos metu sutuoktiniai gali laisvai disponuoti atitinkama asmenine nuosavybe, nebent sutartyje susitarta kitaip.
Tačiau laisvo disponavimo asmenine nuosavybe principo taikymas ribojamas toliau nurodytais atvejais:

  • 1. Sutuoktinis negali įsipareigoti disponuoti visu turimu turtu be kito sutuoktinio sutikimo. Remiantis teismų praktika, turtas, sudarantis 80% turtu disponuojančio sutuoktinio bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės, gali būti laikomas „visa turima nuosavybe“ (BGB 1365 straipsnis). Praktikoje su tokiomis sąlygomis susiduriama nekilnojamojo turto atvejais.
  • 2. Be to, sutuoktinis gali disponuoti namų ūkio objektais (kurie priklauso išskirtinai jam) tik su kito sutuoktinio sutikimu (BGB 1369 straipsnis). „Sutuoktinių būstas“ nepriskiriamas namų ūkio objektams. Tačiau tokiu atveju praktikoje dažnai susiklosto pirmiau minėtos BGB 1365 straipsnyje reglamentuojamos sąlygos.

Jei sutuoktinis iš anksto neduoda sutikimo, sandoris gali būti laikomas atidėtu ar neįvykusiu iki to momento, kol sutuoktinis neduos sutikimo tokiam sandoriui (BGB 1366 straipsnio 1 dalis). Jei atitinkamas sutikimas neduodamas, sandoris yra negaliojantis. Tam tikrais atvejais Šeimos teismas gali suteikti atitinkamą sutikimą vietoj sutuoktinio, vengiančio suteikti tokį sutikimą. Jei trečioji šalis reikalauja, kad sutarties šalis pateiktų atitinkamą sutikimą, toks sutikimas trečiajai šaliai turi būti pateiktas per dvi savaites. Priešingu atveju laikoma, kad sutikimas nebuvo duotas.

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Iš esmės vieno sutuoktinio įsipareigojimai privalomi tik tam sutuoktiniui. Tačiau jei sutuoktinis turi teisę prisiimti įsipareigojimus, susijusius su kasdieninių šeimos poreikių tenkinimu, tokie įsipareigojimai privalomi ir kitam sutuoktiniui (BGB 1357 straipsnio 1 dalis 1 ).

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Sutuoktiniai atsako tik už savo skolas, išskyrus įsipareigojimus, atsiradusius dėl kasdieninių poreikių užtikrinimo (žr. 2.5 punktą). Išskyrus šį pirmiau paminėtą atvejį, kreditoriai gali pareikšti reikalavimus, tenkintinus iš to sutuoktinio, su kuriuo jie sudarė sutartį, nuosavybės arba  iš sutuoktinio, kuris jiems įsipareigoja kitais pagrindais (pvz., deliktinė atsakomybė), nuosavybės.

Privalomą vykdymą palengvina ginčijama nuosavybės prezumpcija (žr. 2.2 punktą). Preziumuojama, kad kilnojamasis vieno iš sutuoktinių turtas priklauso skolininkui (areštuojamas turtas) (BGB 1362 straipsnis kartu su ZPO (Civilinio proceso kodekso) 739 straipsniu)). Ši prezumpcija netaikoma išskirtinai asmeniniam naudojimui skirtam kiekvieno iš sutuoktinių turtui.