3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Sutuoktiniai neturi teisės pasirinkti sutuoktinių nuosavybės turto režimo. Teisės aktais nustatytos nuostatos dėl separacijos ir skyrybų negali būti panaikintos privačios, tarp sutuoktinių sudarytos sutarties nuostatomis. Visos vedybų sutartys turi būti sudaromos, atsižvelgiant į galiojančias teisės aktų nuostatas ir negali būti laikomos absoliučiai privalomomis šalims, kadangi tokių nuostatų patvirtinimas / keitimas yra Airijos teismų kompetencijoje. Paprastai tokios nuostatos netaikomos, jei jos neužtikrina šalims tinkamų nuostatų ir (arba) jei sutartos sąlygos neatitinka teisingumo principų.

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartys turi būti sudaromos teisės aktuose nustatyta forma, ir jas privalo pasirašyti abi šalys. Jos gali būti patvirtintos privalomu teismo sprendimu, suteikiant sutarčiai teismo sprendimo ir galios statusą. Jei vedybų sutartis įgyja teismo sprendimo galią, jos privaloma laikytis kaip ir kitų taisyklių ir teismų sprendimų. Sutarties, kuri nėra prilyginama teismo sprendimui, nuostatų vykdymas yra sutarčių teisės reglamentavimo ir vykdymo sąlygų dalykas.

Skirtingai nuo santuokinės separacijos, skyrybos negali būti vykdomos šalių susitarimu. Skyrybos įteisinamos teismui priimant sprendimą byloje ir, nors šalys susitaria dėl papildomų teisės gynimo priemonių taikymo, tokie susitarimai įsigalioja tik teismo sprendimu.

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Vedybų sutartys gali būti sudarytos bet kuriuo metu prieš sudarant santuoką ir (arba) santuokos metu. Jų nuostatos įsigalioja, jei jos atitinka taikomos teisės nuostatas.

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Abipusiu susitarimu šalys gali susitarti dėl vedybų sutarties nuostatų pakeitimo. Kiekvienas iš sutuoktinių gali kreiptis į teismą dėl teisės priemonių pagal taikomą teisę taikymo, neatsižvelgiant į sudarytą sutartį. Tačiau teismai paprastai nekeičia sutarties sąlygų, nebent tai būtų reikalinga teisingumo užtikrinimui.