5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

Separacija ir skyrybos sąlygoja sutuoktinių nuosavybės turto režimo pasibaigimą (CK 191 straipsnis).

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Tais atvejais, kai (teisės aktais nustatytos) bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimas pasibaigia, turtas ir įsipareigojimai padalijami lygiomis dalimis, atlikus visus būtinus mokėjimus ar grąžinimus (CK 191 ir paskesni straipsniai, taip pat žr. 5.3 punktą). Likusią bendrąją jungtinę nuosavybę reglamentuoja įprastos nuostatos dėl bendrosios nuosavybės. Jei sutuoktiniai negali susitarti dėl bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo, tai padalijimo sąlygas nustato teismas. Jei nėra priešingų įrodymų, preziumuojama, kad kilnojamasis turtas yra bendrosios jungtinės nuosavybės dalis (CK 195 straipsnis). Atsižvelgiant į vaikų poreikius ir jų globą, teismas gali nustatyti kito sutuoktinio nuosavybės dalies uzufruktą kiekvieno sutuoktinio naudai (CK 194 straipsnis).

Bendrosios jungtinės nuosavybės pagal susitarimą (žr. 3.1 punktą) pasibaigimo atveju taikomos pirmiau nurodytos nuostatos, reglamentuojančios teisės aktais nustatytą bendrosios jungtinės nuosavybės turto režimą, atsižvelgiant į kitokias sutuoktinių nustatytas nuostatas.

Tais atvejais, kai asmeninės nuosavybės turto režimas pasibaigia (žr. 3.1 punktą), nuosavybei taikomos įprastos nuosavybę reglamentuojančios nuostatos.

Nutraukus ar anuliavus santuoką, tėvo linija paveldimas fondas (žr. 3.1 punktą) netenka galios. Jei šeimoje yra nepilnamečių vaikų, fondas galioja iki tol, kol paskutinis vaikas tampa pilnametis, o teismo sprendimu fondo turto dalis gali būti skiriama nepilnamečiams, kaip naudojimui skirtos lėšos arba nuosavybė (CK 171 straipsnis).

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Turto režimo pasibaigimas neturi jokios įtakos įsipareigojimams, atsiradusiems bendrosios jungtinės nuosavybės režimo sąlygomis.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

5.3.1. Esant bendrojo sutuoktinių turto perviršio režimui:
- Ar patenkinus ieškinį turi būti sumokėta pinigais ar natūra?
- Kaip įvertinamas ieškinys?
- Kokio dydžio kompensacija mokama?
- Kada ieškiniui sueina senaties terminas?

Italijos teisė nereglamentuoja jungtinio kaupiamojo turto vertės padidėjimo režimo.

5.3.2. Kitais atvejais (ne turto perviršio atveju)?

Bendrosios jungtinės nuosavybės atveju kiekvienas sutuoktinis privalo į bendrąją jungtinę nuosavybę grąžinti iš jos panaudotas sumas bei sumas, kurios nebuvo naudojamos bendrų įsipareigojimų vykdymui. Kiekvienas sutuoktinis gali pareikalauti grąžinti iš jo asmeninės nuosavybės sumokėtas sumas, kurios buvo naudojamos bendrajai jungtinei nuosavybei (CK 192 straipsnis).