2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Pagal įstatymais nustatytą santuokinės nuosavybės turto režimą, kiekvienam iš sutuoktinių priklauso jo iki santuokos turėta nuosavybė, o taip pat santuokos metu įgyta nuosavybė.

Viskas, ką sutuoktiniai santuokos metu įgyja kartu, arba ką įgyja vienas sutuoktinis iš abiems sutuoktiniams priklausančių lėšų ar veiksmais prisidedant kitam sutuoktiniui, yra bendroji abiejų sutuoktinių nuosavybė; teisinio neaiškumo atvejais preziumuojama, kad tokia nuosavybė sutuoktiniams priklauso lygiomis dalimis(CK 89 straipsnis).

Asmeninę kiekvieno sutuoktinio nuosavybę sudaro:

  • nuosavybė, kurią sutuoktinis turėjo iki santuokos, arba sutuoktinio nuosavybė, kuri, remiantis sudaryta sutartimi, yra laikoma asmenine nuosavybe;
  • turtas, skirtas vieno iš sutuoktinių asmeniniams poreikiams, arba įgytas iš lėšų, gautų už savarankišką darbą;
  • turtas, skirtas vieno iš sutuoktinių asmeniniams poreikiams, arba įgytas iš lėšų, gautų už savarankišką darbą;
  • pajamos iš sutuoktinio asmeninės nuosavybės, kurios nėra priskiriamos šeimos ar bendro namų ūkio poreikiams; ir
  • nuosavybė, kuri įgyjama keičiant į anksteniuose punktuose (1–4) nurodytą nuosavybę. (CK 91 straipsnis).

2.2. Ar yra teisinių prielaidų dėl nuosavybės priskyrimo?

Įrodymo pareiga, kad nuosavybė yra asmeninė, tenka tam sutuoktiniui, kuriam tas turtas priklauso. Aplinkybė, kad nekilnojamasis turtas yra asmeninė vieno sutuoktinio nuosavybė, turi būti įregistruota nekilnojamojo turto registre.

Kilus abejonėms, preziumuojama, kad bendroji nuosavybė priklauso abiems sutuoktiniams lygiomis dalimis.

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Nėra jokių taisyklių, reikalaujančių sudaryti turto aprašą.

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Sutuoktiniai santuokos metu gali laisvai tvarkyti ir naudoti savo asmeninę nuosavybę (CK 90 straipsnio 1 dalis).

Sutuoktiniai bendrai tvarko ir naudoja savo bendrąją nuosavybę, tačiau pagal tarp sutuoktinių sudarytą sutartį, turtą gali tvarkyti ir tik vienas iš sutuoktinių. Vienam sutuoktiniui disponuojant tokia nuosavybe, reikalingas kito sutuoktinio sutikimas (CK 90 straipsnio 2 dalis).

Siekiant apsaugoti trečiųjų šalių interesus, preziumuojama, kad disponuojant kilnojamuoju turtu toks sutikimas yra duotas, išskyrus atvejus, jei trečioji šalis žinojo arba turėjo žinoti, kad toks sutikimas nebuvo duotas arba kad nuosavybė, kuria disponuoja vienas sutuoktinis, akivaizdžiai priklauso kitam sutuoktiniui.

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Už vieno sutuoktinio prievoles, susijusias su šeimos ar bendro namų ūkio poreikiais, kitas sutuoktinis atsako savo asmenine nuosavybe tik jei tos prievolės buvo naudojamos šeimos ir bendro namų ūkio reikmėms (CK 96 straipsnio 2 dalis).

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Vieno sutuoktinio nuosavybės neleidžiama naudoti kito sutuoktinio įsipareigojimų vykdymui. Jei dėl vieno sutuoktinio skolų reikalavimo vykdymui naudojama kito sutuoktinio asmeninė nuosavybė, tai pastarasis gali pareikalauti, kad jo nuosavybė nebūtų naudojama tokių reikalavimų vykdymui (CK 100 straipsnis). Jei vieno sutuoktinio įsiskolinimų apmokėjimui naudojama bendroji nuosavybė, kitas sutuoktinis gali pareikalauti padalinti nuosavybę ir nenaudoti jo dalies reikalavimų vykdymui.

Už bendrus sutuoktinių prisiimtus įsipareigojimus dėl šeimos ar bendro namų ūkio poreikių tenkinimo sutuoktiniai atsakingi bendrąja nuosavybe, o jei ji yra nepakankama, ir jų asmeninės nuosavybės dalimi (CK 96 straipsnio 1 dalis). Už vieno sutuoktinio prisiimtus įsipareigojimus dėl šeimos ar bendro namų ūkio poreikių tenkinimo yra atsakingas tas sutuoktinis savo asmeninės nuosavybės dalimi, jei bendroji sutuoktinių nuosavybė yra nepakankama. Už tokius įsipareigojimus kitas sutuoktinis yra atsakingas savo asmeninės nuosavybės dalimi, jei tokia prievolė atsirado tik dėl šeimos ar bendro namų ūkio poreikių tenkinimo (CK 96 straipsnio 2 dalis).