4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Kad vedybų sutartyje nustatytas sutuoktinių nuosavybės turto režimas įsigaliotų trečiųjų šalių atžvilgiu, sutartis turi būti įregistruota Sutuoktinių nuosavybės santykių registre prie Latvijos Respublikos įmonių registro. Be to, turi būti registruojama kita teisės aktais nustatyta informacija (žr. 4.2 punktą) ir sutartys, teismų sprendimai, nutarimai ir pranešimai, susiję su sutuoktinių turtiniais santykiais.

Vedybų sutartis registruojama atitinkamame Įmonių registro departamente, kurio administruojamoje teritorijoje yra įregistruota vieno iš sutuoktinių gyvenamoji vieta. Jei vedybų sutartyje numatyta sąlyga dėl nekilnojamojo turto, tai sutartis turi būti įregistruojama tos vietos, kurioje yra nuosavybė, nekilnojamojo turto registre.

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Sutuoktinių nuosavybės santykių registre turi būti pateikiama tokia informacija:

  • informacija apie sutuoktinius;
  • nustatytą turto režimą: nuosavybės atskyrimą arba bendrąją jungtinę nuosavybę; įrašymo į registrą data, informacija apie vedybų sutartį, sutuoktinių nuosavybės turto režimo pasibaigimo data;
  • speciali informacija: informacija apie turtą, kuris sudaro kiekvieno sutuoktinio asmeninę nuosavybę, sutuoktinio atsakomybė už kito sutuoktinio įsipareigojimus; teisių į sutuoktinio nuosavybę apribojimas, kita informacija, susijusi su trečiosiomis šalimis; pastabos.

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Kiekvienas asmuo gali kreiptis į registrą ir paprašyti šių duomenų išrašų.

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Sutartis bei teismų sprendimai dėl bendrosios nuosavybės padalijimo tampa žinomais trečiosioms šalims, kai yra įregistruojami Sutuoktinių nuosavybės santykių registre; informacija apie nekilnojamąjį turtą tampa žinoma, kai ji įregistruojama Nekilnojamojo turto registre.