2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Sutuoktinių po santuokos sudarymo įsigyta nuosavybė tampa jų bendrosios jungtinės nuosavybės dalimi, kaip ir iš asmeninės sutuoktinių nuosavybės gautos pajamos ir nauda arba pajamos iš darbo ar intelektualinės veiklos, gautos po santuokos sudarymo. Asmeninę kiekvieno sutuoktinio nuosavybę sudaro:

 • abiejų sutuoktinių atskirai iki santuokos sudarymo įgyta nuosavybė;
 • sutuoktiniui po santuokos sudarymo dovanota ar jo paveldėta nuosavybė, jeigu dovanojimo sutartyje ar testamente nėra nurodyta, kad turtas perduodamas bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn;
 • sutuoktinio asmeninėms reikmės skirta nuosavybė (drabužiai, profesinės veiklos įrankiai);
 • intelektualinės ir pramoninės nuosavybės teisės, išskyrus pagal šias teises gautas pajamas;
 • lėšos ir daiktai, reikalingi asmeniniam sutuoktinio verslui, išskyrus lėšas ir daiktus, skirtus verslui, kuriuo verčiasi abu sutuoktiniai bendrai;
 • lėšos, vieno sutuoktinio gautos kaip žalos atlyginimas ar kitokia kompensacija už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo, ir neturtinę žalą, tikslinė materialinė parama ir kitokios išmokos, išimtinai susijusios tik su jas gavusio sutuoktinio asmeniu, teisės, kurių negalima perleisti;
 • sutuoktinio įgyta nuosavybė už asmenines lėšas arba lėšas, gautas realizavus jo asmenine nuosavybe esantį turtą, jeigu to turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia įgyti turtą asmeninėn nuosavybėn (CK 3.89 straipsnio 1 dalis).

2.2. Ar yra teisinių prielaidų dėl nuosavybės priskyrimo?

Preziumuojama, kad visa nuosavybė yra bendroji jungtinė nuosavybė, jei nenustatyta, kad tai yra vieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė (CK 3.88 straipsnio 2 dalis).

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Sutuoktiniai neprivalo sudaryti turto aprašo.

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Bendrąja jungtine nuosavybe sutuoktiniai naudojasi, ją valdo ir ja disponuoja bendru sutarimu (CK 3.92 straipsnio 1 dalis). Preziumuojama, kad sutuoktinis sandorius sudaro, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas (CK 3.92 straipsnio 3 dalis). Sandorius, susijusius su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esančio nekilnojamojo daikto ar teisių į jį disponavimu ar jų suvaržymu, taip pat sandorius dėl bendros įmonės bei vertybinių popierių perleidimo ar teisių į juos suvaržymo gali sudaryti tik abu sutuoktiniai, išskyrus tuos atvejus, kai vienas iš sutuoktinių turi kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą sudaryti tokį sandorį (CK 3.92 straipsnio 4 dalis).

Jeigu sandoris yra sudarytas be kito sutuoktinio sutikimo, tai sutikimo sudaryti sandorį nedavęs sutuoktinis gali tokį sandorį patvirtinti per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai sužinojo apie sandorį (CK 3.92 straipsnio 6). Sandoriai, sudaryti be kito sutuoktinio sutikimo ir vėliau jo nepatvirtinti, gali būti nuginčyti pagal sutikimo nedavusio sutuoktinio ieškinį per vienerius metus nuo tos dienos, kai jis sužinojo apie tokį sandorį, jeigu įrodoma, kad kita sandorio šalis buvo nesąžininga CK 3.96 straipsnio 1 dalis). Sandoriai, kuriems sudaryti buvo būtinas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas arba kurie galėjo būti sudaryti tik abiejų sutuoktinių, gali būti pripažinti negaliojančiais, neatsižvelgiant į tai, ar kita sandorio šalis yra sąžininga ar nesąžininga, išskyrus atvejus, kai vienas arba abu sutuoktiniai sudarydami sandorį panaudojo apgaulę arba kai jie valstybės registrus tvarkančioms ar kitoms institucijoms ar pareigūnams suteikė neteisingų duomenų. Tokiais atvejais sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu tik tada, jei kita sandorio šalis yra nesąžininga (CK 3.96 straipsnio 2 dalis).

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Preziumuojama, kad sutuoktinis sandorius sudaro, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas (CK 3.92 straipsnio 3 dalis).

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Iš bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės vykdomos tokios prievolės:

 • prievolės, susijusios su turto, įsigyto sutuoktinių bendrojon nuosavybėn, suvaržymais, buvusiais iki jo įsigijimo momento arba atsiradusias po jo įsigijimo;
 • prievolės, susijusios su jungtinės nuosavybės tvarkymo išlaidomis;
 • prievolės, susijusios su šeimos namų ūkio išlaikymu;
 • prievolės, susijusios su teismo išlaidų atlyginimu, jeigu byla buvo susijusi su bendrąja jungtine nuosavybe arba šeimos interesais;
 • prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų, taip pat prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais (CK 3.109 straipsnio 1 dalis).

Jeigu kreditorių, kuriems abu sutuoktiniai atsako solidariai, reikalavimams visiškai patenkinti bendro sutuoktinių turto nepakanka, tai šie reikalavimai tenkinami iš asmeninės sutuoktinių nuosavybės (CK 3.113 straipsnis).