4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Vedybų sutartys turi būti įregistruojamos Vedybų sutarčių registre, kurį tvarko Centrinė hipotekos įstaiga.

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Registre registruojamos vedybų sutartys ir nuosavybės padalijimas.

Registre turi būti nurodyta vedybų sutarties sudarymo data, duomenys apie sutarties šalis, data ar sąlygos, kurioms esant sutartis įsigalioja, duomenys apie nuosavybę, kuriai pagal sutartį taikomas nuosavybės teisinis režimas ( Vedybų sutarčių registro nuostatų 14 punktas).

Į registrą įrašomi tiek duomenys apie sutartį, tiek teismo sprendimai dėl bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo, duomenys apie sutarties šalis arba duomenys apie asmenis, kurių nuosavybė padalijama teismo sprendimu, duomenys apie sutartyje nurodytą nuosavybę arba teismų sprendimai dėl nuosavybės padalijimo bei duomenys apie taikomą teisinį režimą ( Vedybų sutarčių registro nuostatų 15 punktas).

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Išrašai iš registro pateikiami raštu, elektroniniu paštu, paštu ar kitomis ryšio priemonėmis arba asmeniškai ( Vedybų sutarčių registro nuostatų 63 punktas).

Registro duomenys teikiami asmenims, turintiems pagrįstą ir teisinį pagrindą tokių duomenų naudojimui ( Vedybų sutarčių registro nuostatų 67 punktas).

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Vedybų sutartis ir jos pakeitimai prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudoti tik tada, jeigu sutartis ir jos pakeitimai buvo įregistruoti Vedybų sutarčių registre. Ši taisyklė netaikoma, jeigu sandorio sudarymo metu tretieji asmenys žinojo apie vedybų sutartį ar jos pakeitimus (CK 3.103 straipsnio 3 dalis).