4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Liuksemburge vedybų sutartys yra viešai prieinamos, nes sutarčių išrašai laikomi ir papildomi prokuratūros tvarkomame Civiliniame registre (Naujojo civilinio proceso kodekso (toliau – NCPC) 1018, 1026, 1126 ir paskesni straipsniai).

Vedybų sutartyje gali būti nustatytas atskiras turto režimas, numatantis viso ar dalies sutuoktinio turto paskirstymą tais atvejais, kai lieka gyvas vienas sutuoktinis, arba nukrypimas nuo įstatymais nustatyto bendrosios jungtinės nuosavybės paskirstymo, ir kuris yra įregistruotas Liuksemburgo žemės registravimo ir nekilnojamojo turto departamente (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

Pagaliau, jei vienas iš sutuoktinių užsiima prekyba arba mažmenine prekyba, vedybų sutartis turi būti įregistruota Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre (NCPC 1020 straipsnio 5 dalis).

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Registruose turi būti nurodomi tokie duomenys: prašymas taikyti nuosavybės atskyrimą, notaro duomenys, sutuoktinių nuosavybės turto režimui taikomos taisyklės ir atskiri duomenys apie sudarytus pakeitimus (nepažeidžiant prieš tai taikyto režimo vėlesnio panaikinimo principų, jei taikoma).

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Civilinio registro įrašų išrašų kopijos gali būti išduodamos visiems besikreipiantiems. Jei prie bylos pridedama nuoroda apie įrašo panaikinimą, minėtus registro išrašų duomenis galima išduoti tik su prokuroro leidimu (NCPC 1129 straipsnis). Išrašus iš Prekybos ir įmonių registro galima gauti tiesiogiai arba užsakyti elektroniniu būdu (www.rcsl.lu).

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Registracijos teisinės pasekmės keičiasi priklausomai nuo to, ar ji susijusi su sutarties šalimis, ar su trečiosiomis šalimis. Sutarties tarp šalių pakeitimai įsigalioja nuo jų registravimo notarine forma dienos. Pakeitimai trečiųjų šalių atžvilgiu įsigalioja praėjus trims mėnesiams po jų įregistravimo byloje, nebent sutuoktiniai, sudarydami sandorį su trečiąja šalimi, pastarąją informuoja apie padarytus pakeitimus (CK 1397 straipsnio 2 dalis). Tačiau pakeitimai neprivaloma kreditoriams, kurie teises įgijo prieš pakeitimo sudarymą (CK 1397 straipsnio 3 dalis).