5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Jei įstatymu nustatytas bendrosios nuosavybės teisinis režimas nebetaikomas, bendrąją nuosavybę ir jos padalijimą atitinkamai reguliuoja bendrai paveldėto turto ir turto paskirstymo nuostatos (Šeimos ir globos kodekso 46 straipsnis).

Bendrąją nuosavybę galima padalinti, kai nustojama taikyti bendrosios nuosavybės teisinį režimą santuokos laikotarpiu, pavyzdžiui, teismui priėmus tokį sprendimą arba sudarius susitarimą, arba kai nustojama taikyti bendrosios nuosavybės teisinį režimą po santuokos nutraukimo (išsituokus arba įvykus separacijai). Ištuokos arba separacijos procedūros nesusijusios su bendrosios nuosavybės padalijimu. Dažniausiai bendroji nuosavybė padalijama taikant kitas procedūras. Ištuoka ir separacija įvyksta teismo sprendimu. Bendrąją nuosavybę gali padalinti teismas arba ją galima padalinti sutartimi, kurią reikia sudaryti notarine oficialaus dokumento forma, jei bendrajai nuosavybei yra priskiriamas ir nekilnojamasis turtas (tas pat taikoma ir kitoms ypatingoms teisėms).

Sutuoktiniams priklausančios bendrosios nuosavybės dalys yra lygios, jei vedybų sutartyje nėra nustatyta kitaip. Teismo gali būti prašoma nustatyti lygias dalis (Šeimos ir globos kodekso 501 straipsnis).

Kiekvienas iš sutuoktinių turi padengti visas išlaidas, kurios buvo patirtos mokant už jo / jos asmeninę nuosavybę iš bendrosios nuosavybės, ir padengti pelną davusio turto išlaidas. Sutuoktinis gali pareikalauti, kad būtų padengtos išlaidos, kurios buvo padengtas iš jo / jos asmeninio turto mokant už bendrąją nuosavybę. Nei vienas iš sutuoktinių negali reikalauti atlyginti už išlaidas, kurios buvo patirtos tenkinant šeimos poreikius, išskyrus atvejį, jei dėl jų buvo padidėjusi bendrosios nuosavybės vertė, tuo metu, kai bendrosios nuosavybės režimas nustojo būti taikomas. Atlyginama tada, kai dalijama bendroji nuosavybė. Tačiau teismas gali nuspręsti, kad už išlaidas reikia atlyginti anksčiau, jei tai būtina dėl šeimos gerovės (Šeimos ir globos kodekso 45 straipsnio 1 ir 2 dalys).

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Sutuoktiniai lieka atsakingi už esamas skolas po santuokos nutraukimo / separacijos. Į bendrosios nuosavybės dalybas skolos neįtraukiamos. Bet koks susitarimas tarp sutuoktinių dėl skolų apmokėjimo neturės galios kreditorių atžvilgiu, jei kreditorius neduos sutikimo, kad vienas iš sutuoktinių prisiimtų skolą.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Jei atskirojo turto teisinis režimas nustoja būti taikomas ir gautą prieaugį reikia išlyginti, kiekvieno iš sutuoktinių turto vertės padidėjimą, įvykusį, kol režimas buvo taikomas, galima išlyginti išmoka arba natūra (Šeimos ir globos kodekso 514 straipsnio 1 dalis). Tokio išlyginimo ieškinio senatis yra dešimt metų (Civilinio kodekso 118 straipsnis).