9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Visų iki 2019 m. sausio 28 d. pareikštų ieškinių, priimtų teismo sprendimų ir išduotų aktų atveju ir jei Reglamento (EB) 2201/2003 nuostatos netaikomos, Portugalijos teismų tarptautinę jurisdikciją reglamentuoja Civilinio proceso kodekso 65 ir 65A straipsniai. Ieškiniai, susiję su santuokos nutraukimu ir turto padalijimu, patenka tos vietos, kurioje yra ieškovo nuolatinė gyvenamoji vieta ("nuolatinė gyvenamoji vieta" yra vieta, kurioje yra asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, CK 82 straipsnis) arba gyvenamoji vieta, vietos teismo jurisdikcijon (Civilinio proceso kodekso 75 straipsnis).

Neatsižvelgiant į santuokos sudarymo datą, visiems 2019 m. sausio 29 d. ar vėliau pareikštiems ieškiniams, priimtiems teismo sprendimams ir išduotiems aktams bus taikomas 2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1103.

Šiame reglamente nustatytos šios kompetentingos institucijos:

- vieno iš sutuoktinių mirties atveju jurisdikciją spręsti su sutuoktinių turto režimu susijusius klausimus turi teismas, kurio kompetencijai priklauso paveldėjimo klausimų sprendimas (4 straipsnis);

- prašymo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium patvirtinimo ar santuokos pripažinimo negaliojančia atveju jurisdikciją spręsti su sutuoktinių turto režimu susijusius klausimus paprastai turi teismas, kurio kompetencijai priklauso su santuoka susijusių ginčų sprendimas;

- kitais atvejais sutuoktiniai gali susitarti, kad jurisdikciją turi valstybė narė, kurios teisė yra taikoma, arba valstybė narė, kurioje sudaryta santuoka. Toks susitarimas turi būti sudaromas raštu, nurodant datą ir pasirašant šalims. Jei susitarimas nėra sudarytas, jurisdikciją spręsti bet kokius su sutuoktinių turto režimu susijusius klausimus, išskyrus vieno iš sutuoktinių mirties atveju arba su santuoka susijusio ginčo atveju, paprastai turi:

  • valstybės narės, kuri kreipimosi į teismą momentu yra sutuoktinių bendra įprastinė gyvenamoji vieta, teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama
  • valstybės narės, kuri buvo sutuoktinių paskutinė įprastinė gyvenamoji vieta, jeigu vienas iš jų ten tebegyvena, teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama
  • valstybės narės, kurioje yra atsakovo įprastinė gyvenamoji vieta, teismai, arba, jei ši sąlyga netenkinama
  • valstybės narės, kurios pilietybė yra bendra abiejų sutuoktinių pilietybė, teismai.

Išskyrus bylinėjimosi atvejus, Portugalijos notarai nėra saistomi šių jurisdikcijos normų, todėl gali laisvai veikti, pavyzdžiui, rengdami vedybų sutartį ar taikytinos teisės pasirinkimo sutartį.