5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Jei nėra sutarties, kuri nustatytų kitaip, santuokos pasibaigimas reiškia bendrosios jungtinės nuosavybės režimo pasibaigimą, po kurio seka bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimas (OZ 148 straipsnio 1 dalis). Nuosavybė gali būti padalijama šalių susitarimu arba teismo sprendimu pagal vieno iš sutuoktinių pareiškimą. Abiem atvejais laikoma, kad abiejų sutuoktinių dalys yra lygios. Kiekvienas iš sutuoktinių turi teisę pateikti ieškinį dėl su bendrąja jungtine nuosavybes susijusių išlaidų, padarytų iš jos asmeninės nuosavybės, kompensavimo ir atvirkščiai – privalo kompensuoti bendrosios jungtinės nuosavybės išlaidas, susijusias su jo asmenine nuosavybe. Bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo atveju būtina atskirai atsižvelgti į nepilnamečių vaikų poreikius bei į tai, kiek kiekvienas sutuoktinis prisidėjo prie šeimos išlaikymo ir bendrosios jungtinės nuosavybės įgijimo ir tvarkymo. Nustačius kiekvieno sutuoktinio indėlio dydį, būtina atsižvelgti į bendrų vaikų priežiūrą ir bendro namų ūkio tvarkymą (OZ 150 straipsnis).

Jei per trejus metus pasibaigus bendrosios jungtinės nuosavybės režimui nesudaroma nuosavybės padalijimo sutartis ir nei vienas sutuoktinis nesikreipia į teismą su pareiškimu dėl bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo, laikoma, kad kilnojamasis bendrosios jungtinės nuosavybės turtas kaip savininkui priklauso išskirtinai tam sutuoktiniui, kuris jį naudoja savo reikmėms, šeimos ar namų ūkio poreikiams. Kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto atžvilgiu laikoma, kad sutuoktiniai jie yra bendrasavininkiai ir turtas jiems priklauso lygiomis dalimis. Tos pačios nuostatos taikomos ir bendrosioms sutuoktinių turtinėms teisėms, tokioms kaip teisė į bendras santaupas ir reikalavimus (OZ 149 straipsnio 4 dalis).

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Nepasinaudojus trejų metų laikotarpiu suteikiama galimybe padalinti turtą, atsiranda teisinė prezumpcija, kad buvęs sutuoktinis tokia pačia dalimi yra atsakingas už įsiskolinimus. Susitarimo tarp sutuoktinių nesikreipiant į teismą atveju arba nagrinėjant bylą teisme, taip pat nustatomos santuokos metu susidariusios skolos, kilusios iš bendrosios jungtinės nuosavybės tvarkymo. Šis nustatymas taikomas tik sutuoktiniams ir netaikomas trečiosioms šalims. Todėl trečiosios šalys turi teisę pareikšti reikalavimus sumokėti skolas abiems iš buvusių sutuoktinių.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Kiekvienas iš sutuoktinių turi teisę pareikalauti išlaidų bendrajai jungtinei nuosavybei iš jo asmeninės nuosavybės grąžinimo. Reikalavimas turi būti padengiamas iš kito sutuoktinio dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje.

Nustatant bendrąją jungtinę nuosavybę, turtas sutuoktiniams padalijamas proporcingai pagal jų turimos dalies dydį. Jei sutuoktiniui paskirto turto dalis yra didesnė, nei jo dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, tas sutuoktinis privalo kitam sutuoktiniui pinigine išmoka kompensuoti susidariusį skirtumą.