5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

Skyrybų ar separacijos atveju bendrosios jungtinės nuosavybės režimas netenka galios. Tokiu būdu likviduojama bendroji jungtinė nuosavybė (CK 1392 straipsnis). Skyrybos taip pat nutraukia santuokos galiojimą.

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Nuosavybė paskirstoma toliau nurodyta tvarka. Pirmiausiai turi būti sudaromas (CK 1396 straipsnis) tiek  turto (CK 1397 straipsnis), tiek įsipareigojimų aprašas (CK 1398 straipsnis). Sudarius aprašą, pirmiausiai turi būti padengiami bendrieji įsiskolinimai – grynaisiais pinigais arba bendrosios jungtinės nuosavybės turtu (CK 1399–1400 straipsniai). Kreditorių teisės galioja iki visiško reikalavimų įvykdymo (CK 1401 straipsnis). Atsiskaičius su kreditoriais, turi būti sumokamos visos kiekvienam sutuoktiniui mokėtinos sumos ir kompensacijos (CK 1403 straipsnis), o likęs turtas padalijamas sutuoktiniams lygiomis dalimis arba jų įpėdiniams (CK 1404 straipsnis).

Dalijamam turtui nepriskiriamas asmeninis turtas, kuris yra nedalomas, kadangi priklauso savininkui. Toks turtas nustatytas CK 1346 straipsnyje.

Nepaisant to, kad šeimos būstas nėra priskiriamas dalijamam turtui, jei jis priklauso tik vienam iš sutuoktinių, teismo sprendimu gali būti perleidžiamas kitam sutuoktiniui, jei nuo to priklauso pastarojo būtiniausių poreikių užtikrinimas arba jei tolesnis to būsto naudojimas reikalingas esminių bendro vaiko poreikių užtikrinimui (CK 96 straipsnis).

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Sudarius turto aprašą, grynaisiais pinigais arba bendrosios jungtinės nuosavybės turtu padengiami bendri įsiskolinimai (CK 1399–1400 straipsniai). Kreditorių teisės galioja iki visiško reikalavimų įvykdymo (CK 1401 straipsnis).

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Jei separacija ar skyrybos sąlygoja vieno iš sutuoktinių nepalankaus ekonominio disbalanso susidarymą, blogesnėje padėtyje atsidūręs sutuoktinis turi teisę į kompensaciją, kurią gali sudaryti laikinas ar nuolatinis išlaikymas arba vienkartinė išmoka. Dėl kompensacijos sutuoktiniai gali susitarti sutartimi, kurią turi patvirtinti teismas, o jei sutuoktiniai negali susitarti, kompensaciją, atsižvelgdamas į visas aplinkybes, gali nustatyti teismas (CK 97 straipsnis). Be to, sutuoktinis, kuris veikė sąžiningai, turi teisę į kompensaciją, jei santuoka yra anuliuojama (CK 98 straipsnis). Išlaikymo išmokų dydžiai gali būti keičiami, atsižvelgiant į esmines aplinkybes (CK 100 straipsnis). Esant tam tikroms aplinkybėms, teisė į išlaikymą gali būti prarandama (CK 101 straipsnis).

5.3.1. Esant bendrojo sutuoktinių turto perviršio režimui:
- Ar patenkinus ieškinį turi būti sumokėta pinigais ar natūra?
- Kaip įvertinamas ieškinys?
- Kokio dydžio kompensacija mokama?
- Kada ieškiniui sueina senaties terminas?

Dalinės bendrosios jungtinės nuosavybės atveju kompensacijos reikalavimas bei jos dydžio nustatymas, mokėjimai ir jų trukmė, nustatomi pagal 5.3punkte nurodytas nuostatas.

5.3.2. Kitais atvejais (ne turto perviršio atveju)?

Tos pačios taisyklės (nurodytos 5.3) taikomos ir kitų sutuoktinių nuosavybės sistemų atvejais.