9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Anglija / Velsas

Be taikomų Europos teisinių priemonių, bendrieji įstatymai sudaro gan platų jurisdikcijos pagrindą; iš esmės teismų kompetencija atsiranda, jei vieno iš sutuoktinių faktinė gyvenamoji vieta yra Anglijoje ir Velse. Tačiau forum non conveniens doktrina leidžia teismui sustabdyti bylos nagrinėjimą / atsisakyti ją nagrinėti, jei teismas mano, kad kito teismo kompetencija yra labiau tinkama konkrečiam klausimui spręsti. Taip pat žr. 1.1 ir 1.2 punktus pirmiau.

Škotija

Paprastų civilinių bylų teismų (t. y. visoje Škotijoje veikiančio Sesijų teismo ir šerifų pirmininkaujamų vietos teismų) jurisdikcijai priskiriami klausimai, susiję su sutuoktinių turtu ir turto padalijimu ištuokos atveju. Škotijos teismų kompetencija leidžia priimti sprendimus, susijusius su finansine parama ištuokos atvejų, jei jų jurisdikcijai priskiriamos santuokos nutraukimo bylos (žr. 1973 m. Gyvenamosios vietos ir santuokos bylų įstatymo 10 straipsnį). Santuokos nutraukimo atveju teismų kompetencijai taikomos taisyklės, kurios išdėstytos 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/2003.

Kad šerifo pirmininkaujamas vietos teismas turėtų jurisdikciją nagrinėti ištuokos bylą, Škotijos teismai privalo turėti tokią jurisdikciją pagal Tarybos reglamentą, tai pat bet kuri iš santuokos šalių privalo:

  • i) išbūti to šerifo vadovaujamo teisminio vieneto gyventoju keturiasdešimties dienų laikotarpį, kuris baigiasi tą dieną, kurią pradedama byla, arba
  • ii) išbūti to šerifo vadovaujamo teisminio vieneto gyventoju ne trumpesnį kaip keturiasdešimties dienų laikotarpį, kuris baigiasi ne anksčiau kaip keturiasdešimt dienų iki tos dienos, ir tą dieną neturėti žinomos gyvenamosios vietos Škotijoje.