5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Ja laulātie nav vienojušas par pretējo, tad līdz laulības šķiršanai tiek ievērots mantas sadales princips (par vienošanos, kas stājas spēkā kopš laulības šķiršanas, sk. 3.1. punktu). Laulātie var sadalīt savu ikdienas lietošanas mantu un laulāto uzkrājumus, pamatojoties uz vienošanos vai iesniedzot prasības pieteikumu tiesā viena gada laikā pēc laulības šķiršanas, kad tiek pasludināts galīgais tiesas spriedums par laulības šķiršanu (Laulību likuma 85. pants, 95 pants (§§ 85, 95 EheG)).
Laulāto ikdienas lietošanas manta un laulāto uzkrājumi ir pakļauti sadalei (Laulību likuma 81. panta 1. daļa (§ 81 Abs 1 EheG)). „Laulāto ikdienas lietošanas manta” ir fiziskās lietas, ko abi laulātie izmanto kopdzīves laulībā laikā (Laulību likuma 81. panta 2. daļa (§ 81 para 2 EheG)). Tas attiecas arī uz laulāto mājokli un mājsaimniecības lietām. Tiesības arī var būt par laulāto ikdienas lietošanas mantu (piemēram, lietu tiesības (in rem) attiecībā uz nekustamo īpašumu) (Laulību likuma 86. panta 1. daļa (§ 86 para 1 EheG)). „Laulāto uzkrājumi” ir uzkrājumi vai līdzekļi, ko laulātie ir uzkrājuši kopdzīves laulībā laikā un kas ir paredzēti realizācijai (Laulību likuma 81. panta 3. daļa (§ 81 para 3 EheG)).
Par izņēmumu ir manta, ko laulātais patur kā viņam pirms laulības piederējušo mantu, ko viņš/viņa ir mantojis/mantojusi vai ko viņš/viņa saņēmis/saņēmusi kā dāvanu no trešajām personām, vai manta, kas ir nepieciešama tikai viena laulātā personiskai lietošanai vai viņa/viņas profesionālās darbības veikšanai, kā arī manta, kas pieder uzņēmumam vai daļas uzņēmumā, ja tā (ciktāl tie) nav tikai ieguldījumi (Laulību likuma 82. pants (§ 82 EheG)). Laulāto mājoklis un mājsaimniecības lietas, pat ja tie piederēja vienam no laulātajiem pirms laulības vai tika mantotas, vai saņemtas kā dāvana, tiek iekļautas mantas sadalē, ja laulātie ir tam piekrituši, ja otrs laulātais ir atkarīgs no to pastāvīgas izmantošanas, lai nodrošinātu savu dzīvi, vai ja kopīgam bērnam ir būtiska nepieciešamība pēc to turpmākas izmantošanas (Laulību likuma 82. panta 2. daļa (§ 82 para 2 EheG)). Laulāto mājokļa iekļaušana mantas sadalē saskaņā ar 82. panta 2. daļu var tikt izslēgta, pamatojoties uz laulāto vienošanos (Laulību likuma 87. panta 1. daļa (§ 87 para 1 EheG))
Manta, kas ir pakļauta sadalei, jāsadala taisnīgi. Jāņem vērā katra laulātā ieguldījuma kvalitāte un apjoms īpašuma iegādei un bērnu labklājība (Laulību likuma 83. panta 1. daļa (§ 83 para 1 EheG)).
Ja laulātie ir noslēguši laulības līgumu un mantas kopība nav pakļauta sadalei saskaņā ar Likumu par laulību 81. pantu (§§ 81et seq EheG), laulības līguma izmantošana (ja nav cita līguma) ir atkarīga no laulāto vainas attiecībā uz laulības šķiršanu. Ja vainas pakāpei nav nozīmes, katrs laulātais saņems to mantu, kas viņam/viņai piederēja pirms laulības. Gadījumā, ja viens laulātais pārsvarā ir vainīgs laulības šķiršanā, otrs laulātais var izvēlēties vai nu atcelt laulības līgumu, vai nu sadalīt mantu uz pusēm, kā tas ir laulātā miršanas gadījumā (Civiltiesību kodeksa 1266. pants (§ 1266 ABGB)). Tiesības, kas izriet no mantojuma līguma, paliek neskartas nevainīgā laulātā labā (Civiltiesību kodeksa 1266. pants (§ 1266 ABGB)).

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Parādi, kas ir cieši saistīti ar laulāto ikdienas lietošanas mantu vai ar laulāto uzkrājumiem vai kas ir saistīti ar laulības dzīves izdevumiem, tiek ievēroti mantas sadalē (Laulību likuma 81. panta 1. daļa (§ 81 para 1 EheG)) (Laulību likuma 83. panta 1. daļa (§ 83 para 1 EheG)). Ja starp laulātajiem nav līgumu attiecībā uz iepriekš minēto, tiesa pati var noteikt kuram no laulātajiem ir pienākums samaksāt parādus (Laulību likuma 92. pants (§ 92 EheG)).

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Sadale galvenokārt nozīmē mantas sadalīšanu. Tikai gadījumā, ja nav iespējams sasniegt taisnīgu rezultātu, tiesa var izlemt par kompensācijas izmaksu tam laulātām, kurš tika nostādīts neizdevīgā stāvoklī (Laulību likuma 94. panta 1. daļa (§ 94 para 1 EheG)).