6 Kādas sekas nosaka nāve?

Ja laulības laikā ir piemērojama laulāto mantas sadale ar likumu, tā arī ir pēc viena no laulātajiem nāves. Pārdzīvojušam laulātam ir tiesības uz īpašuma daļu, kas ir paredzēta likumā, un uz mantojumu pēc likuma. Mantojums ietver mājsaimniecības mantas un tiesības turpināt dzīvot laulāto mājoklī (Civiltiesību kodeksa 758. pants (§ 758 ABGB)).
Ja laulātie ir vienojušies par mantas kopību dzīves laikā (inter vivos), eksistējoši parādi vispirms tiek apmaksāti no laulāto mantas kopības, un mantas kopība tiek sadalīta saskaņā ar norunāto proporciju vai, šaubu gadījumā, uz pusēm. Pārdzīvojušais laulātais saņems vienu pusi, bet otrā puse kļūst par miruša laulāta īpašumu.
Mantas kopība laulāta nāves gadījuma tika izskatīta 3.1. punktā.