9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Mantas sadale pēc laulības šķiršanas saskaņā ar Likuma par laulību 81. pantu un Likuma par reģistrētām partnerībām 24. pantu ir neapstrīdama lieta. Austrijas tiesas ir starptautiskas jurisdikcijas tiesas, kuras var izlemt strīdus, ja vienam laulātām/partnerim ir Austrijas pilsonība vai ja viņam/viņai ir pastāvīgā dzīves vieta Austrijā (Jurisdikcijas normas 114.a panta 4. daļa (§ 114a para 4 Jurisdiktionsnorm, JN)). Rajona tiesa nodarbojas ar tiesvedību saskaņā ar lietas priekšmetu un piekritību (Jurisdikcijas normas 104.a pants (§ 104a JN)), ja tajā rajonā bija laulāto/partneru pēdējā dzīvesvieta vai ja tajā rajonā ir atbildētāja dzīves vieta (Jurisdikcijas normas 114.a panta 1. daļa) 114a para 1) kopā ar Jurisdikcijas normas 76. panta 1. daļu (76 para 1 JN). Ja laulības šķiršana tiek izskatīta tiesā un pirmās instances tiesas tiesvedība vēl nav pabeigta, tad šī tiesa ir tiesīga izlemt par laulāto mantas sadali (Jurisdikcijas normas 114.a panta 3. daļa) 114a para 3) kopā ar Jurisdikcijas normas 76. panta 1. daļu (76 para 1 JN).