3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulātajiem ir iespēja izvēlēties laulāto mantisko attiecību režīmu, noslēdzot laulības līgumu. Kā alternatīvas laulāto mantisko attiecību režīma formas Beļģijas tiesību aktos ir paredzēta mantas šķirtība un mantas vispārīga kopība. Turklāt laulātajiem ir iespēja regulēt laulāto mantiskās attiecības pēc saviem ieskatiem, ciktāl tie nenosaka neko tādu, kas ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai un ētikai (CK 1387. pants).

Mantas šķirtības režīmā (CK 1466. - 1469. pants) ir tikai divi īpašumu veidi: viena laulātā īpašums un otra laulātā īpašums. Katra laulātā ienākumi joprojām ir atsevišķi, kas nozīmē to, ka viņi var brīvi rīkoties ar saviem ieņēmumiem. Tomēr tas nenozīmē to, ka laulātajiem, kuri ir izvēlējušies mantas šķirtību, nevar būt nekas kopīgs. Taču manta, kura pieder viņiem abiem, nav "kopīga", bet gan "nedalīta". Tas nozīmē, ka ir piemērojami vispārējie tiesību akti par kopīpašumu (CK 577-2. pants). Šajā režīmā ir atzīts arī ģimenes mājokļa īpašais statuss.

Mantas vispārīgas kopības režīmā (CK 1453. pants ) faktiski ir tikai viena kopīga manta. Neraugoties uz to, kā manta ir iegūta, tā abiem laulātajiem vienmēr piederēs kopīgi.

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgums ir oficiāls līgums. Laulības līgumi, kas sagatavoti pirms laulības svinīgas noslēgšanas, un izvēlētā vai ar likumu noteiktā laulāto mantisko attiecību režīma grozījumi (laulāto mantisko attiecību režīma labojumi vai pāreja uz citu režīmu) ir jāapliecina ar publisku aktu (CK 1392. pants).

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulības līgums, kas noslēgts pirms svinīgas laulības noslēgšanas, stājas spēkā brīdī, kad svinīgi tiek noslēgta laulība (CK 1391. pants). Uz laulātajiem, kuri nav noslēguši laulības līgumu, sākot ar dienu, kad laulība noslēgta dzimtsarakstu nodaļā, attiecas likumā noteiktais režīms, kas nozīmē tikai tā īpašuma kopību, kas iegūts pēc stāšanās laulībā. Laulības laikā abi laulātie pēc savstarpējas vienošanās var grozīt (labot vai mainīt) savu laulāto mantisko attiecību režīmu, izmantojot publisku aktu. Skat. 2.1. un 3.4.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulātie, vienojoties laulības laikā, var grozīt (labot vai mainīt) savu laulāto mantisko attiecību režīmu. Grozījumi nedrīkst būt pretrunā tiesību aktu obligātajām prasībām un tie nedrīkst kaitēt ģimenes vai trešo personu interesēm. Ja viens no laulātajiem to pieprasa, dokumentam, ar kuru groza laulāto mantisko attiecību režīmu, pievieno laulāto kustamā un nekustamā īpašuma un parādu inventāra sarakstu. Gadījumā, ja laulāto mantisko attiecību režīma grozījuma rezultātā iepriekšējais režīms tiek likvidēts, ir nepieciešams notāra sagatavots inventāra saraksts (CK 1394. pants).