5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Laulāto mantisko attiecību režīms ir izbeigts un ir jāuzsāk laulāto mantas likvidēšana un sadalīšana. Tas ir atkarīgs no piemērojamā laulāto mantisko attiecību režīma.

Pēc likumā noteiktā režīma anulēšanas kopīpašumā esošā manta automātiski nonāk "pēc kopības" kopīpašumā, uz kuru pirms likvidēšanas un sadalīšanas attiecas vispārējie tiesību akti par kopīpašumu (CK 577-2. pants). Lai likvidētu un galīgi sadalītu laulāto īpašumu, ir precīzi jānosaka trīs īpašumu sastāvu veidi (skat. 2.1. jautājumu) (CK 1427. - 1449. pants).

Pēc mantas vispārīgas kopības režīma anulēšanas kopīpašumā esošā manta arī automātiski nonāk "pēc kopības" kopīpašumā.

Gadījumā, ja tiek anulēts mantas šķirtības režīms, ir jāveic visas kopīgās mantas likvidēšana/sadalīšana.

Šajā gadījumā ir piemērojamas Tiesas kodeksā noteiktās prasības attiecībā uz (tiesas) likvidāciju/sadalīšanu (TK 1205. - 1224. pants [Code judiciaire = Tiesas kodekss]).

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Tas ir atkarīgs no parādu būtības. Katrs laulātais ir atsevišķi atbildīgs par saviem parādiem, kuri paliek pēc laulāto mantas sadales. Abi laulātie kopīgi ir atbildīgi par kopīgiem parādiem, kuri paliek pēc laulāto mantas sadalīšanas (CK 1439. - 1441. pants).

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Nē, ja vien laulātie savā laulības līgumā nav vienojušies par šādu izlīdzināšanas prasību un tās nosacījumiem.