3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulātie var mainīt savas mantiskās attiecības, noslēdzot laulības līgumu (ĢK 37. pants). Laulības līguma nosacījumi attiecas tikai uz laulāto mantiskajām attiecībām. Papildus citiem nosacījumiem laulātie var noteikt, uz kuru īpašumu attiecas laulāto mantas kopība un kuram laulātajam ir tiesības pārvaldīt laulāto kopīpašumu vai rīkoties ar to. Laulātie var noteikt arī mantas šķirtību. Atbilstīgi mantas šķirtības regulējumam manta, ko katrs laulātais iegādājies laulības laikā, ir viņa/viņas personiskā īpašuma daļa (ĢK 33. pants). Saskaņā ar šo regulējumu pastāv tikai laulāto personiskais īpašums un laulāto kopīpašuma nav.

Līgumā neatrunātiem jautājumiem piemēro laulāto mantas kopības tiesiskā regulējuma nosacījumus (ĢK 38. pants).

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgums ir jāsagatavo rakstiski un tas personiski jānoslēdz iesaistītajām personām, apstiprinot parakstus un līguma saturu (ĢK 39. panta 1. punkts).

Ja laulības līgumā tiek noteiktas vai nodotas tiesības uz nekustamo īpašumu, kompetentais notārs ir tas civiltiesību notārs, kura darbības reģionā atrodas īpašums (ĢK 39. panta 2. punkts).

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulātie var parakstīt laulības līgumu arī laulības laikā (ĢK 37. panta 3. punkts). Ja līgumu noslēdz pirms laulības, tas stājas spēkā laulības noslēgšanas dienā. Ja līgumu noslēdz laulības laikā, tas stājas spēkā tā noslēgšanas dienā vai līgumā norādītajā datumā (ĢK 40. panta 1. punkts).

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulības līgumu ir iespējams arī grozīt. Līgumu groza tādā pašā veidā, kādā to noslēdza (ĢK 41. panta 1. punkts).