4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

Mantisko attiecību regulējums ir jāreģistrē.

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Reģistru aģentūra uztur centrālu elektronisko reģistru (ĢK 19. pants).

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Laulības līgumi un piemērojamais laulāto mantisko attiecību regulējums ir jāreģistrē.

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Reģistrs ir publisks. Par reģistra izrakstiem un apliecībām iekasē Ministru padomes pieņemtajā cenrādī noteiktās nodevas (ĢK 19. panta 4. punkts).

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Ja nav reģistrēts kāds cits regulējums, trešajām personām piemēro laulāto mantas kopības tiesisko regulējumu (ĢK 20. pants).