5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

Izbeidzot laulību, tiek pārtrauktas laulāto mantiskās attiecības (ĢK 27. pants) un sadalīts laulāto kopīpašums.

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Abiem laulātajiem pienākas vienlīdzīga laulāto kopīpašuma daļa (ĢK 28. pants).

Taču tiesa var nolemt, ka lielāka laulāto kopīpašuma daļa pienākas tam laulātajam, kam piešķirta nepilngadīgo bērnu aizgādība, ja tā viņam/viņai rada īpašus sarežģījumus. Papildus savai kopīpašuma daļai šis laulātais saņem arī bērnu audzināšanai un izglītošanai paredzēto kustamo īpašumu (ĢK 29. panta 1. un 2. punkts). Laulības šķiršanas gadījumā tiesa var piešķirt lielāku kopīpašuma daļu arī tad, ja viena laulātā ieguldījums īpašuma iegādē ir bijis ievērojami lielāks nekā otra laulātā ieguldījums (ĢK 29. panta 3. punkts).

Laulības šķiršanas gadījumā katram laulātajam ir tiesības uz daļu no tādas profesionālos vai ar tirdzniecību saistītos nolūkos izmantojamas mantas vērtības un tādu iekasējumu vērtības, ko otrs laulātais ieguvis laulības laikā, ja šim īpašumam ir būtiska vērtība un laulātais ir palīdzējis to iegādāties, ieguldot darbu, finansiālos līdzekļus, aprūpējot bērnus vai veicot mājsaimniecības darbus. Laulātais arī drīkst iesniegt prasību pirms laulības šķiršanas, ja tā laulātā, kas iegādājies īpašumu, rīcība apdraud viņa/viņas vai bērnu intereses (ĢK 30. pants).

ĢK 31. pantā ir noteikts, ka tā 29. panta 3. punktā un 30. pantā minētās prasības drīkst iesniegt viena gada laikā kopš laulības izbeigšanas; ĢK 29. panta 1. un 2. pantā noteikto prasību drīkst iesniegt viena gada laikā no brīža, kad stājies spēkā tiesas lēmums par bērnu aizgādību.

Mantas šķirtības regulējums

Manta, ko laulātie iegādājušies laulības laikā, ir to personiskais īpašums (ĢK 33. panta 1. punkts).

Ja laulība tiek izbeigta, katrs laulātais var pieprasīt daļu no tāda īpašuma vērtības, ko laulības laikā iegādājies otrs laulātais, atbilstīgi apmēram, kādā prasītājs ar savu darbu, finansiālajiem līdzekļiem, aprūpējot bērnus, veicot mājsaimniecības darbus vai citā veidā palīdzējis to iegādāties (ĢK 33. panta 2. punkts).

Līgumiska vienošanās

Noslēdzot laulības līgumu, laulātie var vienoties par to īpašuma sadalījumu laulības šķiršanas gadījumā (ĢK 38. pants).

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Saskaņā ar ĢK 38. pantu laulātie laulības līgumā var noteikt to atbildību par izdevumiem un saistībām, kas radušās laulības laikā. Ja laulātie nav noslēguši laulības līgumu, kurā noteikts to atbildības apmērs, piemēro ĢK 36. panta 2. punktu — laulātie uzņemas kopēju atbildību par saistībām, kas radušās, lai izpildītu ģimenes aktuālās vajadzības. Ja laulība tiek izbeigta, to šķirot, laulātie saglabā kopēju atbildību par aktuālajām laulības laikā radītajām saistībām kā parasti kopparādnieki, jo tie vairs nav kopīgi atbildīgi kā laulātie.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Gadījumi, kuros laulātajam ir tiesības saņemt lielāku laulāto kopīpašuma daļu, ir noteikti Ģimenes kodeksā (sk. 5.1. sadaļu).