9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Ja viens no laulātajiem ir Bulgārijas pilsonis vai pastāvīgi dzīvo Bulgārijā, laulības lietas ietilpst Bulgārijas tiesu jurisdikcijā. Saskaņā ar PSTK 7. pantu Bulgārijas tiesu jurisdikcijā ietilpst arī laulāto personiskās un mantiskās attiecības.

Kompetentā reģionālā tiesa ir tā rajona tiesa, kurā atrodas atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta (Civilprocesa kodeksa 105. pants).