3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulātie var noslēgt laulību līgumu, kas regulē viņu mantiskās attiecības gan uz esošo, gan nākotnē iespējamo mantu (Ģimenes likuma 40.pants, Family Act).

Laulātie var noteikt savas mantiskās attiecības autonomi savās pašu interesēs, norādot, kura viņu manta kļūs par kopīgās mantas daļu un kura paliks viņa paša šķirta manta (Ģimenes likuma 36.pants, Family Act). Dažos gadījumos, piemēram, attiecībā uz īpašuma pārvaldi vai dalīšanu, jāņem vērā Likums par īpašuma tiesībām un citām mantiskajām attiecībām (Ownership and Other Property Rights Act).

Ģimenes likums (Family Act) neregulē laulību līgumus, tādējādi pieļaujot jebkāda veida līgumu, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem. Pastāv ierobežojumi attiecībā uz ārvalstu likumu piemērošanu, jo laulību līgums nevar balstīties uz mantisko attiecību režīmu, ko nosaka citas valsts likums (Ģimenes likuma 42.pants, Family Act), ja abi laulātie ir Horvātijas valstspiederīgie. Ja viens no laulātajiem ir citas valsts valstspiederīgais, tiek piemērotas Starptautisko privāto tiesību likuma normas (Private International Law Act) (skat. 1.2.).

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulību līgums jāslēdz rakstiski, to apstiprinot ar notariāli apliecinātiem abu laulāto parakstiem (Ģimenes likuma 40.panta, Family Act).

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulību līgumu var slēgt pirms laulībām vai laulību laikā.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulātie var mainīt esošo laulību līgumu vai noslēgt jaunu jebkurā laikā, ja vien tiek ievēroti iepriekš minētie priekšnoteikumi.