5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Abi laulātie ir tiesīgi celt tiesā prasību par mantas sadali pēc laulību šķiršanas vai laulību laikā. Laulātie var vienoties par kopīgās mantas sadali. Strīdus gadījumā par mantas sadali lemj tiesa, vadoties pēc Civillikuma normām. Ja vien laulātie nav vienojušies savādāk, kopīgā manta tiek sadalīta vienlīdzīgi. Nekustamo īpašumu, kas veido daļu no kopīgās mantas, var sadalīt ekvivalentos (gadījumos, kad ir vairāki nekustāmie īpašumi), zemes gabalu var pārdalīt ģeometriski, īpašumu pārdot un sadalīt iegūtos līdzekļus, apmaksāt un/vai nodrošināt dzīvošanas tiesību. Kustamais īpašums, kas veido daļu no kopīgās mantas, var tikt sadalīts ekvivalentos (gadījumā, ja ir vairāki kustamie īpašumi), var tikt pārdots un iegūtie līdzekļi sadalīti, vai arī var tikts atlīdzināts naudā vai graudā.

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Laulāto atbildību attiecībā uz parādu atdošanu pēc šķiršanās regulē tie paši noteikumi, kas aprakstīti 2.6. punktā.