8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Balstoties uz Ģimenes likumu, ārpuslaulības savienība ir savienība starp neprecētu sievieti un neprecētu vīrieti un ilgst vismaz trīs gadus, jeb mazāk, ja šai savienībā dzimis bērns (Ģimenes likuma 11.pants, Family Act).

Horvātijas likumdošana neļauj reģistrēt ārpuslaulību savienību. Tiesa lemj katrā gadījumā atsevišķi vai ārpuslaulību savienība atbilst visiem priekšnoteikumiem.

Tās pašas normas, kuras attiecas uz laulātajiem un kuras nosaka Ģimenes likums, attiecas arī uz ārpuslaulības savienību starp vīrieti un sievieti, ievērojot Ģimenes likuma 3.pantā minētos priekšnoteikumus.

Horvātijas Republikā viendzimuma savienību regulē Likums par dzīves partnerattiecībām (Life partnership Act). Šis likums nosaka, ka dzīves partnerība ir kompetentā iestādē reģistrēta ģimenes savienība starp divām viena dzimuma personām (Likuma par dzīves partnerattiecībām 2. pants, Life partnership Act). Viendzimuma partnerattiecības var pastāvēt arī kā neformāla, nereģistrēta partnerība, ja vien ievēroti šādi priekšnoteikumi: partnerattiecības pastāv jau vairāk kā trīs gadus un jau no to sākuma ir ievēroti citi priekšnoteikumi, kas apliecina partnerattiecību likumību (Likuma par dzīves partnerattiecībām 3. pants, Life partnership Act). Reģistrēto un nereģistrēto partnerattiecību pušu mantiskās attiecības nosaka vai nu mantas kopība vai mantas šķirtība (skat.2.1.).

Likums par viendzimuma savienību (Same-Sex Unions Act) regulē īpašuma jautājumu (11. līdz 20.pants), līdzīgi kā normas par laulāto mantiskajām attiecībām, ko nosaka Ģimenes likums (Family Act).

Runājot par kopīgās mantas parastu sadali no viena partnera puses, tiek uzskatīts, ka otrs partneris tam piekritis, ja vien netiek pierādīts pretējais. Piekrišanas neesamība neietekmē bona fide trešās puses tiesības un pienākumus.

Mantiskās attiecības starp partneriem var tikt regulētas ar līgumu, kurš attiecas uz viņu esošo un nākotnē iegūstamo mantu. Šāds līgums jāslēdz rakstiski un jāapstiprina ar abu partneru apliecinātiem parakstiem. Horvātijas likums neparedz likuma izvēli.

Horvātijas likumdošana neparedz viendzimuma savienības reģistrēšanu, tādējādi pusēm jāpierāda savas tiesības, balstoties uz procedūru, kas izriet no viendzimuma savienības.